> Diabetes > Metformin > Metformin för viktnedgång

Metformin för viktnedgång

Metformin är ett läkemedel som kan användas av personer som lider av diabetes typ-2, men även för att gå ner i vikt. Läkemedlet bör användas i de fall då andra åtgärder för viktnedgång såsom motion och kost inte är tillräckliga. Metformin kan antingen användas som ett fristående läkemedel eller kombineras med ett annat preparat mot diabetes. Det finns vissa belägg för att metformin kan förhindra cancer och kardiovaskulära sjukdomar till följd av diabetes. Substansen tolereras generellt sett väl.

På senare år har man dessutom funnit att metformin även kan användas av personer som lider av övervikt och som är i medicinskt behov av att gå ner i vikt. På denna sida får du all information om metformin samt hur det kan användas för att hjälpa viktnedgången på traven. Precis som med andra läkemedel som används av personer som behöver gå ner i vikt, är det dock viktigt att poängtera att det bästa resultatet åstadkoms om behandlingen kombineras med en förändrad livsstil. Genom att öka din fysiska aktivitet och se över dina kostvanor, kommer du att öka dina chanser till en lyckad viktnedgång.

Vad är metformin?

Metformin tillhör läkemedelsgruppen blodglukossänkande medel, exklusive insuliner. Det är ett så kallat biguanid och har blodsockersänkande egenskaper. Substansen sänker blodsockernivån men har ingen inverkan på insulinutsöndringen, och ger därför inte upphov till lågt blodsocker (hypoglykemi). Ämnet har tre olika verkningsmekanismer:

  • Det minskar leverns glukosproduktion genom att metformin hämmar såväl glukoneogenesen (en process där glukos bildas) som glykogenolysen (nedbrytningen av det glykogen som har lagrats i lever och muskler).
  • Det ökar insulinkänsligheten, förbättrar det perifera upptaget av glukos samt utnyttjandet av glukoset i musklerna.
  • Det fördröjer den intestinala glukosabsorptionen.

Metformin stimulerar glykogensyntesen inuti cellerna genom att påverka kroppens glykogensyntetas.

Medicinsk användning

Metformin används framför allt vid behandling av typ 2-diabetes, men kan även användas vid behandling av PCOS (polycystiskt ovariesyndrom). I mer sällsynta fall kan det även användas vid behandling av för tidig pubertet samt icke-alkoholisk fettlever. För de tre sistnämnda sjukdomarna används inte läkemedlet i någon större utsträckning ännu, utan det ses fortfarande som något av en experimentell behandling. Eftersom insulinresistens har en betydelse vid dessa tre sjukdomar, kan det dock bli så att vi i framtiden ser en högre andel patienter som istället behandlas med metformin.

Metformin kan också användas för att förebygga diabetes. Personer som löper risk för att drabbas av typ 2-diabetes kan behandlas med läkemedlet i förebyggande syfte för att minska denna risk. Det bör dock tilläggas att metformin inte alls har samma positiva effekt för att förebygga typ 2-diabetes som fysisk aktivitet och god kosthållning.

Metformin som ett hjälpmedel för viktminskning

Även om metformin i huvudsak är ett diabetesläkemedel, har en studie som publicerades 2012 lagt fram bevis för att även personer som inte lider av diabetes kan gå ner i vikt med hjälp av läkemedlet. Metformin är en vanlig behandling vid typ 2-diabetes och medan andra diabetesläkemedel har associerats med viktuppgång, har istället metformin associerats med viktnedgång. De amerikanska forskarna har gjort en uppföljning av en tidigare studie, där man undersökte om läkemedlet kunder förebygga diabetes hos patienter som löpte en stor risk att drabbas av sjukdomen. Alla deltagare i studien hade ett BMI på 24 eller högre vid studiens start.

Målet med den uppföljande studien var att undersöka läkemedlets effekter i ett längre perspektiv. Forskarna tittade dels på hur väl läkemedlet tolererades och hur säkert det är att använda det, men de ville också undersöka om patienternas viktnedgång och midjemått hade förändrats sedan den ursprungliga studien eller inte.

Viktminskningen håller i sig långt senare

Tre år senare, efter att studien avslutats, hade de patienter som blivit lottade att behandlas med metformin förlorat mer i kroppsvikt än de deltagare som behandlades med placebo. Det forskarna kom fram till genom att följa upp dessa patienter, var att den skillnad man kunde påvisa i den ursprungliga studien fortfarande kvarstod efter 7-8 år, när uppföljningen gjordes.

De patienter som hade behandlats med metformin hade i genomsnitt gått ner 2 procent av kroppsvikten sedan studien inleddes, medan personerna i placebogruppen hade gått ner i genomsnitt 0,2 procent. Forskarna kunde dessutom konstatera att metformin tolererades väl och var kopplat till väldigt få biverkningar av allvarligare art.

Metformin nu och då

Till skillnad mot vad man kanske skulle kunna tro, är inte metformin på långa vägar en ny substans. Faktum är att den upptäcktes så tidigt som 1922. Redan på den här tiden upptäckte man att läkemedlet kunde sänka blodsockernivån. Dessvärre flyttades forskningens fokus till insulin och andra läkemedel mot diabetes, vilket ledde till att metformin föll i glömska under några årtionden.

På 50-talet utförde den franska läkaren Jean Sterne studier på människor och 1957 presenterades metformin som ett läkemedel på den franska marknaden. Året därpå började det även användas i Storbritannien och 1972 dök det upp på den kanadensiska marknaden. Sedan dröjde det ända fram till 1995 innan läkemedlet introducerades i USA.

Metformin idag

Idag finns metformin med på Världshälsoorganisationen WHO:s lista över viktiga läkemedel. Denna lista inkluderar de allra viktigaste läkemedlen som behövs för ett grundläggande vårdsystem. Metformin tros vara det vanligast använda läkemedlet mot diabetes som tas oralt. Det finns numera också tillgängligt som ett generiskt läkemedel. Enbart i USA har det utfärdats över 48 miljoner recept på den generiska varianten av läkemedlet sedan 2010. Idag finns det flera olika preparat på marknaden som innehåller den aktiva substansen metformin.

Resultat i kliniska studier

I de kliniska studier som har gjorts på metformin, har man kunnat se en koppling mellan läkemedlet och en bibehållen kroppsvikt eller till och med en liten viktnedgång. I Storbritannien utfördes under 80- och 90-talet en storskalig studie på metformin. Efter att studien hade genomförts kunde forskarna fastslå att läkemedlet kunde minska antalet kardiovaskulära sjukdomar hos överviktiga patienter med typ 2-diabetes jämfört med andra antihyperglykemiska preparat. Sedan dess har dock resultat från nya studier fått forskare att ifrågasätta detta.

I en amerikansk studie som publicerades 2014 tyder evidens av lägre kvalitet på att metformin är kopplat till lägre kardiovaskulär dödlighet än behandling med läkemedel ur gruppen sulfonureider och även färre kardiovaskulära sjukdomar än en behandling som kombinerar metformin med sulfonureider.

I en översiktsstudie från 2014 fann man preliminära bevis på att personer som behandlades med sulfonureider drabbas av färre dödliga kardiovaskulära sjukdomar än de som behandlades med metformin, men att de samtidigt löpte en ökad risk att drabbas av farligt låga blodsockernivåer. Det fanns inte tillräckligt mycket data tillgängligt för att kunna bedöma den relativa risken för dödsfall eller dödsfall till följd av hjärtsjukdom.

Biverkningar och kontraindikationer

Metformin är ett läkemedel som är förknippat med få biverkningar, förutsatt att det används på rätt sätt. Vanliga biverkningar som användare av läkemedlet kan uppleva inkluderrar diarré, illamående och magont. Det föreligger en liten risk för sänkta blodsockernivåer. Laktacidos är ett farligt tillstånd som kan uppstå om läkemedlet överdoseras av en person med kontraindikationer (det vill säga en person som löper en ökad risk för biverkningar). Vilka patientgrupper som läkemedlet är kontraindicerat för kan du se här nedanför.

Kontraindikationer för användning

Metformin är kontraindicerat för personer som har ett tillstånd som skulle kunna öka risken för mjölksyraacidos. Det inkluderar personer som har leversjukdom eller problem med njurarna.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans