Vilka biverkningar kan potensmedlet Levitra orsaka?

Många svenska män lider av impotens och i en del fall kan erektionsstörningar av den här typen innebära livslånga besvär. Många söker sig därför till potensmedel. Ett av de mest kända läkemedlen mot impotens är Levitra, som tillverkas av Bayer. På den här sidan ska vi kika på vilka biverkningar och besvär som kan uppstå vid intag av Levitra.

En översikt av Levitra

Läkemedlet är en fosfodiesteras typ 5-hämmare, som innehåller den aktiva substansen vardenafil. Genom att ta läkemedlet möjliggörs det för patienten att uppnå en erigerad penis och bibehålla detta tillstånd även under den sexuella aktiviteten.

Vardenafils strukturformel
Vardenafils strukturformel

Det är viktigt att notera att receptbelagda läkemedel som Levitra, Viagra och Cialis underlättar för en erektion, men de ersätter inte på något sätt sexuell stimulering. Levitra är inte ett afrodisiakum, alltså ingen erektion kommer att inträffa om det inte finns någon sexuell stimulering närvarande.

Sannolikheten för biverkningars förekomst

Levitra har, liksom alla andra läkemedel, ett antal sidoeffekter som kan inträffa med varierande frekvens. De är antingen ofta, tillfälligt och sällan förekommande biverkningar.

Vanliga biverkningar kan förekomma i 1-10 procent av fallen, det vill säga hos åtminstone en av hundra och högst tio av hundra patienter. Om en biverkan förekommer i 0,1-1 procent av fallen, det vill säga hos åtminstone en och högst tiotusen patienter, handlar det om en tillfällig bieffekt.

Till de möjliga biverkningar av Levitra hör:

Vanliga:
Huvudvärk Yrsel
Förändrat blodtryck Matsmältningsbesvär
Täppt eller rinnande näsa Rodnad i ansiktet
Tillfälliga:
Ryggsmärtor Värk i kroppen
Muskelstelhet Ökad mängd muskelenzym i blodet
Återflöde av magsyra Magont
Illamående och kräkningar Diarré

Svullnad av mun och svalg

Svullnad i ansiktet och läppar
Sömnlöshet Palpitation
Andningssvårigheter Ögonsmärta och ljuskänslighet
Högt ringande i öronen Långvariga erektioner

Om en biverkan förekommer hos färre än 0,1 procent av patienterna, det vill säga i genomsnitt mindre än en av tusen patienter, är detta en sällsynt biverkan. Dessutom finns det biverkningar som förekommer i enskilda fall, men som på grund av deras ovanliga förekomst inte passar in i någon av de klasser som beskrivs ovan.

Mycket vanliga och vanliga biverkningar av Levitra

Vanliga biverkningar är biverkningar som förekommer genomsnittligt i upp till tio av hundra användare av Levitra. Om biverkningar förekommer ännu oftare än genomsnittligen hos var tionde användare talar man om ofta förekommande biverkningar. Detta gäller dock endast för huvudvärk som en av Levitras bieffekter.

Eftersom läkemedlet Levitra är en fosfodiesteras typ 5-hämmare kan det orsaka övergående yrsel som ett resultat av ett förändrat blodtryck.

Patienter som tar blodtryckssänkande eller -höjande medel eller läkemedel för behandling av hjärtsjukdomar måste diskutera möjligheterna att ta läkemedlet med sin läkare. Man bör också ofta ta i beaktande matsmältningsbesvär, täppt eller rinnande näsa och rodnad i ansiktet.

Mindre vanliga biverkningar av Levitra

Mindre vanliga biverkningar förekommer i genomsnitt hos upp till en av hundra användare av läkemedlet. Patienter har rapporterat muskel- och speciellt rygg- och ledvärk, muskelstelhet, samt mer muskelenzym i blodet (kreatinkinas).

Eftersom Levitra intas genom matstrupen uppstår det ett återflöde av magsyra, vilket kan orsaka ihållande illamående och kräkningar. Magslemhinnan kan bli inflammerad, vilket gör att buksmärtor och diarré förekommer.

Detta kan också leda till svullnad i mun och hals, såväl som i ansiktet och läppar. Dessutom klagar patienter ibland över sömnsvårigheter.

Det är möjligt att hjärtfrekvensen ökar och det förekommer hjärtklappningar, patienter klagar även ibland på dyspné. Enskilda lemmar kan kännas lite stela, så att patienter upplever beröringar endast i begränsad mån och delvis inte alls.

Röda ögon åtföljs ofta av smärtor i ögonen och ljuskänslighet, vilket kan ha en negativ effekt på färgseende och synskärpa. Patienter rapporterar ofta ett obehagligt och högt ringande ljud i öronen, vilket kan leda till yrsel.

Sällsynta och mycket sällsynta biverkningar av Levitra

Sällsynta biverkningar förekommer i genomsnitt hos upp till en av tusen användare av läkemedlet. Om biverkningarna ännu ovanligare än att de förekommer i genomsnitt i vart tiotusende fall talar man också om mycket sällsynta biverkningar.

Mycket sällsynta biverkningar för Levitra inkluderar blod i urinen eller sperma och penisblödningar. Bröstsmärtor och näsblod är bland de sällsynta biverkningarna. Effekterna på hjärtat manifesteras genom arytmi eller hjärtinfarkt.

Kända är också ett lägre eller högre blodtryck (hypertoni) och svimningar. Patienter rapporterar i sällsynta fall ångest efter att ha tagit läkemedlet. Huden är speciellt känslig för ljus, överdriven solexponering uppfattas som obehaglig och bör undvikas.

Det intraokulära trycket ökar och det uppstår en ökad tårproduktion. I sällsynta fall kan det också leda till kramper och smärtsamma erektioner. Patienter rapporterar också amnesi som ett resultat av att ha tagit läkemedlet.

Delvis har patienter drabbats av en tillfällig eller permanent förlust av syn på ett eller båda ögonen. I särskilt allvarliga fall har en permanent förlust av synen på ett eller båda ögonen rapporterats.

Plötslig dövhet är känd som ett resultat av användningen av läkemedlet. Om någon av de ovannämnda biverkningarna, eller sådana som inte nämnts ovan, förekommer ska man omedelbart sluta ta läkemedlet och en läkare bör konsulteras.

Kan allergiska reaktioner förekomma?

Allergiska reaktioner mot läkemedlet Levitra är mycket sällsynta, men kan inträffa om patienten är allergisk mot vardenafil eller ett annat ämne som ingår i läkemedlet. I vanliga fall förekommer rodnad runt ansiktet och halsen.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans