> Impotens > Levitra > Vardenafil - den aktiva ingrediensen i Levitra

Vardenafil - den aktiva ingrediensen i Levitra

Vardenafil är den aktiva ingrediensen i Levitra, ett läkemedel som används för behandling av impotens hos män. Det finns ett antal liknande läkemedel på marknaden såsom Cialis och Viagra. Levitra fungerar precis som dess konkurrenter, genom att hjälpa män att bibehålla en starkare och längre erektion och därmed bidra till ett mer tillfredsställande sexliv.

Vad är vardenafil?

Vardenafil är en så kallad PDE5-hämmare, vilket innebär att läkemedlet hindrar enzymet PDE-5 från att bryta ner cGMP för snabbt. Detta betyder att din erektion kommer hålla sig hård och långvarig tillräckligt länge för ett samlag.

Kemish uppsattning av Vardenafil
vardenafil

Levitra tillverkas av läkemedelsbolaget Bayer och den aktiva substansen vardenafil är en kemisk komponent som är mycket lik Viagras substans, sildenafil. Vardenafil är dock aktivt under en längre period i kroppen än sildenafil. För att förstå hur Levitra fungerar är det viktigt att man förstår händelseförloppet som leder till erektion.

Processen för att få en erektion ser ut så här:

 1. Sexuell upphetsning
 2. Frigörande av kemiska signaler (cGMP)
 3. Vidgande av blodkärl i penis
 4. Erektion

Hur fungerar vardenafil?

Processen för att få en erektion
Sexuell upphetsning
processen att uppnå en erektion
Frigörande av kemiska signaler (cGMP)
Vidgande av blodkärl i penisen
Erektion

Vardenafil hindrar enzymet PDE-5 från att bryta ner cGMP för snabbt. Detta betyder att din erektion kommer hålla sig hård och långvarig tillräckligt läge för ett samlag.

När en man blir sexuellt upphetsad skickas signaler via nervsystemet till penis. Dessa signaler frigör en serie av kemiska substanser i penisens vävnad. En av dessa substanser är cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Det som cGMP har som främsta uppgift är att få ett tunt lager av muskler i blodkärlen att slappna av, vilket tillåter vävnaderna att utvidgas. Detta gör att blod lättare kan transporteras till penis, vilket resulterar i en starkare erektion.

Efter ett samlag skickas vanligtvis andra kemiska ämnen ut i kroppen, varav ett är fosfodiesteras typ 5 (PDE5). Denna kemiska signal ansvarar för att bryta ned cGMP. Detta händelseförlopp leder således till att blodkärlen återgår till sin normala storlek, varpå erektionen avtar och penisen slaknar.

Vardenafils verkningsmekanism

I normala fall är detta precis vad man vill ska ske, men hos män som lider av erektionsproblem har svårigheter med att uppnå eller behålla en erektion behöver enzymet PDE5 hämmas. Därför förhindrar vardenafil, den aktiva substansen i Levitra, PDE5 från att utföra sin uppgift. I och med detta bryts cGMP inte ner helt och hållet, och blodkärlen förblir därför avslappnade. Blodflödet till penis kan därför öka och detta leder i sin tur till en mer långvarig och starkare erektion.

Hur länge varar effekten av vardenafil?

Vardenafil behöver 30 minuter att verka innan det blir aktivt. Substansen stannar kvar i kroppen i upp till 5 timmar efter intag. Detta betyder att du kommer ha lättare att få och behålla en erektion under den tid som det är aktivt. Det är dock viktigt att komma ihåg, vilket står i motsats till många skrönor: du kommer inte ha en konstant erektion, utan du måste vara sexuellt upphetsad för att få en effekt av Levitra.

Biverkningar av vardenafil

Alla läkemedel kan potentiellt orsaka oönskade biverkningar utöver läkemedlets önskade verkan och vardenafil är inget undantag. Biverkningarna kan variera från person till person och upplevs inte nödvändigtvis av alla patienter som behandlas med läkemedlet.

De vanliga biverkningarna kan upplevas av 1-10 procent av patienterna, medan de sällsynta biverkningarna förekommer hos 0,1-1 procent av patienterna.

Till de vanliga biverkningarna av Levitra hör:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Förändrat blodtryck
 • Matsmältningsbesvär
 • Täppt eller rinnande näsa
 • Rodnad i ansiktet

De biverkningar som klassas som sällsynta är:

 • Ryggsmärtor
 • Värk i kroppen
 • Muskelstelhet
 • Ökad mängd muskelenzym i blodet
 • Återflöde av magsyra
 • Magont
 • Illamående och kräkningar
 • Diarré
 • Svullnad i mun och svalg
 • Svullnad i ansikte och läppar
 • Sömnlöshet
 • Palpitation
 • Andningssvårigheter
 • Ögonsmärta och ljuskänslighet
 • Högt ringande i öronen (tinnitus)
 • Långvariga erektioner

Kontraindikationer för behandling med vardenafil

Det finns situationer då du inte bör ta vardenafil på grund av de risker som kan vara förenade med detta. Du bör inte använda läkemedlet om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är allergisk mot vardenafil eller något av de hjälpämnen som ingår i läkemedlet
 • Du använder mediciner som innehåller nitrater (exempelvis glyceroltrinitrat) eller kväveoxid-donatorer (exempelvis amylnitrit)
 • Du använder ritonavir eller indinavir (används för behandling av HIV)
 • Din ålder överstiger 75 år och du använder ketokonazol eller itrakonazol (preparat mot svamp)
 • Du har allvarliga lever- eller hjärtproblem
 • Du får njurdialys
 • Du på senare tid haft en hjärtinfarkt eller stroke
 • Du har eller har haft lågt blodtryck
 • Du har ärftliga ögonsjukdomar i släkten (exempelvis näthinneinflammation)
 • Du vid något tillfälle har haft en icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAINON)
 • Du använder riociguat (används vid behandling av högt blodtryck i lungorna)

Försiktighet bör också vidtas i dessa situationer:

 • Du har hjärtproblem, eftersom sex då kan vara riskfyllt
 • Du har hjärtarytmi eller en medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt EKG
 • Du har ett tillstånd som har en inverkan på penis form, till exempel vinkling, bindvävssjukdom i svällkropparna eller Peyronies sjukdom
 • Du har ett tillstånd som kan ge upphov till erektioner som inte avtar
 • Du har magsår
 • Du använder andra läkemedel mot erektil dysfunktion, exempelvis Levitra munsönderfallande tabletter med vardenafil
 • Du upplever en plötslig försämring eller förlust av synen

Läkemedelsinteraktioner med vardenafil

Det är viktigt att du berättar för din läkare vilka andra läkemedel du använder eller nyligen har använt. Detta då det finns en risk för att vardenafil ger upphov till farliga läkemedelsinteraktioner. Några av de läkemedel som kan ge upphov till problem är dessa:

 • Nitrater, kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit och läkemedel mot kärlkramp
 • Läkemedel som har en inverkan på hjärtrytmen, exempelvis kinidin, amiodaron, sotalol och prokainamid
 • Indinavir eller ritonavir (används mot HIV)
 • Ketokonazol eller itrakonazol (används mot svamp)
 • Klaritromycin eller erytromycin
 • Alfa-receptorblockerare (används mot godartad prostataförstoring och högt blodtryck)
 • Riociguat

Vardenafil i kliniska studier

I två studier där män som led av erektil dysfunktion (impotens) behandlades under antingen 12 eller 26 veckor med 10 eller 20 mg vardenafil, visade resultaten att de patienter som fick vardenafil såg signifikanta förbättringar av sin erektila dysfunktion jämfört med de patienter som fick placebo.

I en studie på vardenafil som pågick under 10 veckor, upplevde totalt 92 procent av de män som behandlades för erektil dysfunktion att deras erektila förmåga hade förbättrats genom att ta läkemedlet. I studien deltog 398 män som led av nedsatt erektil förmåga. Deltagarna fick en dos på 10 mg vardenafil, och fick efter två och sex veckor välja mellan att fortsätta med samma dos eller justera den uppåt till 20 mg eller neråt till 5 mg.

I en annan studie där vardenafils säkerhet och effektivitet sattes under lupp, rapporterade nästan fem och en halv gånger så många män som tog vardenafil om en ökad erektil funktion. 1 020 män med nedsatt erektil funktion fick antingen 10 eller 20 mg vardenafil under upp till 52 veckor. Efter ett år hade de män som tog 20 mg vardenafil ökat sin erektila förmåga från i genomsnitt 16 procent till 86 procent (alltså 5,4 gånger). Motsvarande siffror för de patienter som gavs 10 mg vardenafil var 82 procent (5,9 gånger mer än den ursprungliga siffran på 14 procent).

I en komparativ studie, där man har tittat närmare på flera olika kliniska studier för att jämföra fördelarna med vardenafil mot tadalafil och sildenafil, fann man att två fall av epilepsi hade rapporterats vid behandling med sildenafil och ett fall med vardenafil. Inget fall av epilepsi hade rapporterats vid behandling med vardenafil.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans