Viagra - biverkningar och bieffekter

Viagra kan likt andra läkemedel ge upphov till oönskade biverkningar hos vissa patienter som använder behandlingen. Här berättar vi allt som är värt att känna till om vanliga och sällsynta biverkningar av Viagra. Även om långt ifrån alla patienter som tar Viagra drabbas av biverkningar är det viktigt att vara medveten om dessa. På så vis kan du enklare skilja på huruvida en biverkning som du upplever är lindrig och övergående eller om den innebär att du bör söka vård. Vi ger dig även handfasta tips som kan hjälpa dig att minimera riskerna för oönskade effekter när du använder detta potensmedel.

Vilka biverkningar av Viagra kan jag förvänta mig?

Viagra är ett läkemedel som används för att behandla problem kopplade till den erektila funktionen hos män, och verkar genom att öka blodflödet till penis. För att kunna få en erektion behöver tillräckligt mycket blod kunna flöda till penis och där hållas kvar. I de flesta fall drabbas män av erektil dysfunktion på grund av ett begränsat blodflöde till penis svällkroppar. Den verksamma ingrediensen i Viagra, ett ämne som kallas sildenafil, verkar genom att få dina blodkärl att slappna av. På så vis blir det enklare för dig att få och bibehålla en erektion.

Denna effekt varar i cirka fyra timmar. Den exakta varaktigheten varierar från individ till individ. Inom detta tidsfönster är det enklare för dig att få en erektion. Om du skulle få en erektion som varar längre än fyra timmar eller smärtar bör du söka vård eftersom det kan röra sig om ett tillstånd som kallas priapism, vilket kan orsaka varaktig skada på din penis.

Vilka biverkningar av Viagra är vanligt förekommande?

Viagra kan ge upphov till biverkningar hos vissa patienter. Vanligtvis är dessa tillfälliga och lindriga. Den vanligaste biverkningen av läkemedlet är huvudvärk, och drabbar åtminstone en av tio män som använder potensmedlet. Lindrig huvudvärk är inget allvarligt tillstånd och bör gå över relativt fort. Tills huvudvärken har gått över kan du använda receptfria huvudvärkstabletter för att lindra värken.

Andra vanliga biverkningar av Viagra inkluderar illamående, ansiktsrodnad och värmevallningar. Vissa män klagar även på förstoppning, nästäppa och yrsel efter att ha tagit tabletten. Alla dessa biverkningar försvinner ofta snabbt, men du bör ändå vara försiktig och inte köra bil eller använda tunga maskiner om du känner dig yrsel till följd av behandlingen.

En annan vanlig biverkningar av Viagra är synproblem såsom suddig syn eller att ditt synfält får en blå ton. I de allra flesta fall varar dessa biverkningar endast under några minuter. Om du upplever synproblem som varar i mer än en timmer eller i hög utsträckning påverkar din förmåga att se bör du genast söka vård.

Vilka biverkningar av Viagra är ovanliga eller sällsynta?

Ovanliga biverkningar orsakade av Viagra drabbar inte fler än en av 100 män som använder läkemedlet. Dessa biverkningar unkluderar:

 • Röda, smärtande eller känsliga ögon
 • Ökad puls eller förändringar av blodtrycket (högt blodtryck eller lågt blodtryck)
 • Orolig mage
 • Muskelvärk
 • Nästäppa eller snuva
 • Ringande i öronen eller yrsel
 • Hudutslag

Sällsynta biverkningar av Viagra drabbar upp till 1 av 1 000 patienter som använder läkemedlet. Dessa biverkningar inkluderar:

 • Synförändringar eller ögonproblem såsom dubbelseende, blödning bakom ögonen, eller svullnad av ögonen eller ögonlocken
 • Sänkt blodtryck som leder till svimning, stroke eller hjärtattack
 • Oregelbundna hjärtslag (arytmi)
 • Förlorad känsel eller svullnad i mun, hals eller näsa
 • Blödningar från penis
 • Hörselproblem
 • Lättretlighet

När bör jag söka vård för biverkningar som orsakats av Viagra?

Viagra kan likt de flesta andra läkemedel orsaka allvarliga biverkningar hos ett mindre antal patienter. Dessa biverkningar är ovanliga, men du bör omedelbart sluta ta Viagra och söka vård om du upplever någon av följande biverkningar:

 • Bröstsmärtor
 • En smärtfull erektion
 • En långvarig erektion som varar i mer än 4 timmar
 • Försämrad eller förlorad syn
 • Allvarliga hudreaktioner
 • Anfall eller svimning

Du kan även behöva söka vård om du drabbas av en allergisk reaktion mot Viagra. Denna typ av reaktioner är ovanliga men kan potentiellt sett vara farliga. Du bör genast sluta använda läkemedlet söka vård om du upplever något av följande symptom:

 • Väsande
 • Svårigheter att andas
 • Svullnad i ansikte, mun eller hals
 • Yrsel
impotens hjälp

Kan användning av Viagra ge långvariga effekter?

Enligt en rapport från European Association of Urology kan användningen av PDE5-hämmare, vilket är den läkemedelskategori som Viagra tillhör, vara effektiv och väl tolererad. Du bör dock meddela din läkare om det är så att du använder en läkemedelsbehandling mot erektil dysfunktion och regelbundet genomgå läkarundersökningar om du använder potensmedel under en längre tid.

Kan Viagra orsaka blindhet eller hjärtattacker?

Pfizer, tillverkaren av Viagra, säger att det enligt de kliniska prövningar som har utförts på läkemedlet inte finns några bevis för att läkemedlet skulle orsaka hjärtattack eller stroke. I en studie på 9 000 män som tog läkemedlet kom forskarna fram till att sildenafil (den verksamma ingrediensen i Viagra) inte orsakar hjärtattacker. Forskarna fann även att personer som tar läkemedlet inte löper större risk att drabbas av hjärtstillestånd eller dödliga hjärtproblem än andra män. Med det sagt bör män som har vissa hjärt-kärlsjukdomar eller lunghypertension inte använda Viagra.

Det har rapporterats att Viagra ska kunna orsaka tillfälliga synproblem hos patienter som tar läkemedlet. Detta är en väldigt ovanlig biverkning, vilket innebär att mellan 1 på 1 000 och 1 på 10 000 patienter som använder läkemedelsbehandlingen drabbas av denna biverkning. Det är dock viktigt att du som patient känner till denna risk och att du söker medicinsk hjälp om du skulle drabbas av synproblem.

Kan jag minska risken för biverkningar?

Även om Viagra i likhet med många andra läkemedel kan ge upphov till biverkningar, och det inte är ovanligt att patienter drabbas av lindriga och tillfälliga biverkningar av läkemedlet, kan du till en viss grad själv påverka uppkomsten av biverkningar. En av tio män drabbas av biverkningar av Viagra, men genom att använda läkemedlet på ett oaktsamt sätt kan du öka risken för dessa. Det finns flera åtgärder du kan vidta för att minimera risken för biverkningar Viagra:

 • Undvik att konsumera alkohol när du använder potensmedel. Mer än två enheter alkohol (en enhet motsvarar 10 ml ren alkohol) kan ha en negativ inverkan på inte bara den tid det tar för Viagra att få effekt, utan även på din förmåga att få erektion.
 • Undvik så kallade "fritidsdroger" som till exempel "poppers" och liknande. Dessa kan innehålla nitrater vilka potentiellt sett kan orsaka en livshotande interaktion när de används tillsammans med Viagra.
 • Genom att ta en lägre dos än normalt kan du uppleva färre biverkningar men ändå dra nytta av fördelarna med behandlingen. Notera att du bör konsultera din läkare innan du sänker dosen.
 • Det är generellt sett rekommenderat att ta Viagra på tom mage, men för att minska biverkningarna kan du ta läkemedlet i samband med en måltid. Du bör dock ha i åtanke att detta samtidigt kan minska läkemedlets effekt då upptagningen av läkemedlet i kroppen minskar. Du bör därför testa dig fram och hitta en balans som fungerar för dig.
 • Kontrollera vilka interaktioner som kan uppstå med andra receptbelagda läkemedel. På grund av Viagras effekt på blodtrycket och det kardiovaskulära systemet kan vissa läkemedel orsaka farliga reaktioner när de tas tillsammans med Viagra. Detta gäller bland annat för alfablockerare, läkemedel mot hjärtattack eller stroke, nitratbaserade preparat samt mediciner för behandling av nedsatt lever- eller njurfunktion.
tabletter potensmedel

Vad mer kan jag göra för att minska risken för biverkningar av Viagra?

Om du drabbas av huvudvärk till följd av användning av Viagra kan du behandla huvudvärken genom att ta en receptfri värktablett. Se till att dricka rikligt med vatten när du tar värktabletten, eftersom lindrig vätskebrist är en vanlig orsak till huvudvärk. Om du skulle drabbas av mer allvarlig huvudvärk bör du utan tvekan minska dosen av Viagra.

Rodnad i ansiktet kan du behandla genom att vistas i ett svalare rum eller genom att lägga svalkande handdukar i ansiktet. Ta dig tid att andas djupt och slappna av så kommer förmodligen rodnaden i ansiktet att minska. Genom att ta djupa, avslappnande andetag kan du även sänka pulsen om du upplever att pulsen ökar när du tar Viagra.

Vad säger forskningen kring Viagras bieffekter?

Innan Viagra släpptes på marknaden gavs 3 700 manliga patienter världen över i åldrarna 19 till 87 år läkemedlet. Av dessa behandlades drygt 550 patienter i mer än ett år. I placebokontrollerade kliniska studier hoppade i snitt 2,5 procent av deltagarna i de grupper som gavs Viagra av studien på grund av biverkningar, medan motsvarande siffra för deltagarna i placebogrupperna var 2,3 procent.

Vid fasta doser ökar förekomsten av biverkningar i takt med en ökad dosering. I studier där dosen var flexibel rapporterade deltagarna om liknande biverkningar som deltagarna i de studier där dosen var fast. Vid doser högre än den rekommenderade gränsen uppstod liknande biverkningar som vid lägre doser, men förekomsten av respektive biverkningar var högre vid doser högre än maxdosen.

Viagra 100mg

Är det säkert att använda Viagra?

I en studie med flexibel dos av Viagra deltog 256 patienter som behandlades med läkemedlet för erektil dysfunktion. Forskarna frågade patienterna om de upplevde huvudvärk, rodnad, dyspepsi, nästäppa, synförändringar eller andra biverkningar. Resultatet av studien visade att de vanligaste biverkningarna av Viagra var rodnad (30,8 procent), huvudvärk (25,4 procent), nästäppa (18,7 procent) och halsbränna (10,5 procent). Alla dessa biverkningar varade endast en kortare tid och var lindriga.

31,6 procent av patienterna i studien upplevde en eller fler biverkningar. Ingen av patienterna hoppade dock av studien på grund av sina biverkningar. Forskarna kunde se ett tydligt samband mellan högre doser av läkemedlet och förekomsten av biverkningar. Forskarna drog efter att ha analyserat resultatet slutsatsen att biverkningsprofilen är lindrig och kopplad till dosen, samt att Viagra är en säker och väl tolererad behandling mot erektil dysfunktion.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans