> Tidig utlösning > Priligy > Dapoxetin mot tidig utlösning

Dapoxetin mot tidig utlösning

Läkemedlet dapoxetin tillhör läkemedelsgruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och motverkar för tidig utlösning (prematur ejakulation).

Dapoxetin tillhör kategorin potensmedel, även om det inte är ett potensmedel i ordets rätta bemärkelse. Läkemedlet har nämligen ingen verkan vid erektil dysfunktion, utan endast vid tidig utlösning, som är en annan typ av dysfunktion.

Medicinsk användning

Dapoxetin forskades ursprungligen fram som ett botemedel mot depression och ångest på 1990-talet. Orsakerna till att dessa sjukdomar uppstår är ofta att serotoninnivåerna i kroppen är låga, och så är även fallet vid för tidig utlösning. När det gäller vidare studier av läkemedlet som ett botemedel mot depression utgjorde dess korta verkningstid ett hinder. Därför valde man att istället utforska den aktiva substansens verkan på de manliga blodkärlen ytterligare. Tack vare positiva resultat godkändes dapoxetin i Sverige i februari 2009 i form av läkemedlet Priligy. Du kan diskret och enkelt köpa Priligy online här på euroClinix tack vare våra snabba och smidiga onlinekonsultation med en legitimerad läkare i form av ett kort frågeformulär som du fyller i på egen hand.

Kemisk Struktur för Dapoxetin

Dapoxetin idag

Idag används alltså dapoxetin som en behandling mot för tidig utlösning. Det är det första läkemedlet som är specifikt framtaget för behandling av prematur ejakulation. Till skillnad från andra selektiva serotoninåterupptagshämmare såsom Prozac, Zoloft och Paxil, är dapoxetin framtagen för att kunna tas vid behov. Det är dessutom så att dapoxetin försvinner ur kroppen snabbare än andra läkemedel ur samma kategori.

För tidig utlösning är vanligare än erektil dysfunktion, men ändå diskuteras ämnet sällan. Prematur ejakulation är dock utan tvekan en av de vanligaste formerna av sexuell dysfunktion bland män. Alla män har inte drabbats av det, men för de som drabbas kan det vara ett enormt problem.

Verkningsmekanism

Serotonin är den kemiska budbärare (signalsubstans) som är ansvarig för sammandragningen av blodkärlen och sänder signaler mellan celler. Serotonin kallas ofta för ett lyckohormon och ämnet släpps ut i kroppen när det aktiveras av hjärnan.

Om serotonin frigörs för snabbt, kommer det att leda till för tidig utlösning, vilket har en stor inverkan på det sexuella livet hos de män som lider av detta problem. Det är här läkemedlet dapoxetin kommer in i bilden. Det blockerar vidare transport av serotonin, vilket gör att en större mängd av ämnet kan cirkulera. Det fördröjer därför den nervimpuls som leder till utlösning.

Dapoxetin kan fördröja samlaget

Således kan ett tillstånd av upphetsning under samlaget upprätthållas längre och den manliga orgasmen fördröjs av serotoninet i ryggmärgsvätskan på grund av den radikalt stigande nivån. Således bidrar läkemedlet dapoxetin till ett meningsfullt sexliv.

Effekt och verkningstid

Fördelen med läkemedlet dapoxetin är att dess verkan har en betydligt kortare varaktighet än andra selektiva serotoninåterupptagshämmare och därför inte hålls kvar i kroppen längre än vad som är nödvändigt. Det gör att risken för biverkningar minskar.

Effekten varar i ungefär en till tre timmar efter dosering och har helt försvunnit efter max en dag. På grund av det snabba upptaget och den lika korta verkningstiden är dapoxetin idealiskt att använda som en medicin mot för tidig utlösning.

Biverkningar av dapoxetin

Även om effekten av dapoxetin är kliniskt bekräftad och män ofta känner sig mer nöjda med sitt sexliv efter att ha använt läkemedlet, kan det fortfarande ge upphov till biverkningar. Men eftersom alla människor är olika och reagerar olika på läkemedel, varierar även de biverkningar som patienter som använder dapoxetin i form av Priligy kan uppleva.

Många män får upplever inga biverkningar, men i de fall då bieffekter har rapporterats så inkluderar de vanligast förekommande biverkningarna huvudvärk, yrsel och illamående. Patienter som har tagit preparatet har också rapporterat om förstoppning, trötthet, kräkningar, sömnlöshet, ångest, irritabilitet och erektil dysfunktion (impotens). Ibland kan även arytmi och klåda upplevas. I sällsynta fall kan doseringen leda till yrsel vid ansträngning och tenesmus.

Mycket vanliga biverkningar:

 • Huvudvärk
 • Illamående

Vanliga biverkningar:

 • Förstoppning
 • Diarré
 • Irritabilitet
 • Ångest
 • Förhöjt blodtryck
 • Sömnlöshet
 • Sjukdomskänsla
 • Erektil dysfunktion

Mindre vanliga biverkningar:

 • Dimsyn
 • Arytmi

Sällsynta biverkningar:

 • Yrsel vid ansträngning
 • Tenesmus

Kontraindikationer

Läkemedlet dapoxetin är endast avsett för friska män. Om du har hjärt-kärlsjukdom, gravt nedsatt njurfunktion, depression, leversjukdom, känslighet för plötsliga blodtrycksfall, galaktos, glukos-galaktosmalabsorption, laktasbrist, irriterad tarm eller känd allergi för läkemedlet rekommenderas du inte att använda det.

Även om det inte är känt att du har någon av ovanstående sjukdomar, kan det vara en god idé att genomgå en läkarundersökning för att klargöra att din hälsa är god. Dapoxetin motverkar endast för tidig utlösning som är psykosomatiskt eller psykiskt betingad.

En annan kontraindikation gäller hämmare av enzymet CYP3A4 (kroppens eget enzym för biotransformation av läkemedel) såsom ketokonazol, itrakonazol, telitromycin och liknande. CYP3A4-hämmarna klaritromycin, verapamil, erytromycin bör sänkas till 30 mg, så de kan kombineras med dapoxetin.

Preparat med dapoxetin bör inte tas tillsammans med antimigränläkemedel. Stor försiktighet bör iakttas med substanser som påverkar det centrala nervsystemet, eftersom kombinationen av dessa läkemedel med dapoxetin ännu inte har undersökts i tillräckligt stor utsträckning.

Användare av dapoxetin avråds från samtidigt användning av läkemdel som har en vasoliderande effekt, såsom PDE-5-hämmare (till exempel Viagra) eller alfa-adrenoreceptorantagonister såsom tamsulin.

Män under 18 år och över 64 år bör inte ta något läkemedel med dapoxetin.

Interaktioner

När du tar läkemedel med dapoxetin tillsammans med andra läkemedel kan det ge upphov till allvarliga interaktioner. Därför är det i allmänhet säkrast att, innan behandling med ett preparat som innehåller dapoxetin, i samråd med läkare bedöma eventuella interaktioner.

Dapoxetin ska inte användas tillsammans med andra läkemedel som har en inverkan på serotoninnivåerna, såsom MAO-hämmare för behandling av depression eller andra stämningshöjande medel. Dessa inkluderar bland annat:

 • Johannesört
 • Tramadol
 • L-tryptofan
 • Litium
 • Linezolid
 • Triptaner

Medicinering med dessa preparat måste ske med ett visst tidsintervall före intaget av läkemedel med dapoxetin. Detta då en kombination av läkemedlen kan öka risken för yrsel och synkope samt leda till serotonergt syndrom (SS).

På samma sätt ökar riskerna för biverkningar när dapoxetin kombineras med konsumtion av alkohol.

Kliniska studier

I en studie där 1 162 patienter deltog gavs 385 patienter placebo, 388 gavs 30 mg dapoxetin och 389 gavs 60 mg dapoxetin. Vid studiens början var den genomsnittliga tiden innan utlösning vid vaginalt samlag 1 minut. Efter 24 veckors behandling hade den ökat till 1,9 minuter i placebogruppen, 3,2 minuter i den grupp där patienterna gavs 30 mg dapoxetin och 3,5 minuter hos de som fick 60 mg dapoxetin.

En metaanalys där forskarna tittade närmare på sju olika studier med totalt 8 039 patienter, kom man fram till att såväl 30 mg dapoxetin som 60 mg av läkemedlet gav betydligt bättre resultat jämfört med placebo. Man fann också att den högre dosen gav ett bättre resultat än den lägre dosen, och att de vanligaste biverkningarna som uppstod var lindriga. Den slutsats som forskarna drog är att dapoxetin (särskilt den högre dosen) är att betrakta som ett säkert och effektivt läkemedel för behandling av patienter med för tidig utlösning.

Dapoxetin mer effektivt än placebo

I en studie som finansierades av tillverkaren jämförde ett forskarteam de bägge doserna av dapoxetin (30 mg och 60 mg) mot placebo. Ungefär 2 600 män med för tidig utlösning deltog i studien. Före behandlingen var den genomsnittliga tiden till ejakulation hos männen strax under en minut.

Med hjälp av behandlingen ökade tiden till ejakulation till 1,75 minuter i placebogruppen, 2,78 minuter hos de män som behandlades med 30 mg dapoxetin och 3,32 minuter hos de patienter som gavs 60 mg av läkemedlet. Även om ett par minuters skillnad kanske inte låter som särskilt mycket, innebär det en enorm skillnad för de män som lider av för tidig utlösning.

Utöver att männen själva upplevde att de hade en ökad kontroll över sin ejakulation än de män som ingick i placebogruppen, rapporterade även deras kvinnliga partners om en ökad sexuell njutning.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans