• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Könssjukdomar / Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium

Beställ behandlingar för mycoplasma genitalium med onlinerecept

Mycoplasma genitalium är en bakterie som orsakar könssjukdomen mykoplasma. För att reda ut eventuella frågetecken som kan uppkomma kring den här typen av infektion, så finns det även en annan mykoplasmabakterie som kan sätta sig i lungorna, men den här sidan tillägnas alltså könssjukdomen. Mykoplasma i underlivet smittar via oskyddat sex och kan vara symptomfritt, men orsakar ofta liknande symptom som klamydia.

Det finns fortfarande relativt få studier kring bakterien Mycoplasma genitalium. Trots att man misstänker att sjukdomen är väldigt vanlig i Sverige, möjligtvis lika vanlig som klamydia i vissa delar av landet, så anser forskare att bakterien utgör ett mindre hot mot folkhälsan, varför mykoplasma också får betydligt mindre uppmärksamhet och könssjukdomen tillägnas därför färre resurser; eftersom båda sjukdomar botas med samma antibiotika så har det tidigare inte ansetts lika relevant att fastslå exakt vilken infektion det är man botar i varje individuellt fall, men forskningen har tilltagit på senare år.

Medicinskt granskad av
Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion
Senast granskad 16-06-2022

Tillgängliga behandlingar

Doxycyklin
Doxycyklin 4.7(147 Recensioner)
 • Behandling mot klamydia, ospecifik uretrit och ureaplasma
 • Färre biverkningar p.g.a. låg dosering över längre period
 • Tas två gånger om om dagen under en vecka
Läs mer
Priser från 770.00 kr
Förpackning 3 st Azithromycin filmdragerade tabletter 500mg
Azithromycin 4.5(147 Recensioner)
 • Antibiotika för behandling av könssjukdomar
 • Endagsbehandling mot klamydia
 • Bota ureaplasma och ospecifik uretrit med en endagsdos
Läs mer
Priser från 870.00 kr
Zithromax 4.6(26 Recensioner)
 • Mycket effektiv antibiotikakur från Pfizer
 • Effektiv behandling mot bl.a. klamydia och mycoplasma
 • Endagsbehandling med azitromycin
Läs mer
 

Vad är Mycoplasma genitalium?

Mycoplasma genitalium är en bakterie som saknar cellvägg och är mycket svår att odla i laboratorier. Detta har lett till att forskningen kring bakterien ännu är begränsad. Man stötte för första gången på bakterien under tidigt 80-tal och har sedan dess bedrivit få undersökningar på denna. Det man dock har noterat är ett samband mellan Mycoplasma genitalium och en rad andra besvär, sjukdomar och hälsoproblem. Du kan läsa mer om de följdsjukdomar och komplikationer som kan härledas till bakterien längre ned på denna sida.

Redan år 1980 upptäcktes Mycoplasma genitalium och klassificerades som en infektion, men vid den tidpunkten var det oklart huruvida det var en sexuellt överförbar sjukdom eller ej. Detta gör att mycoplasma i underlivet ofta beskrivs som en ny sjukdom i media. Hundratusentals svenskar män och kvinnor kan vara smittade av denna könssjukdom som vanligtvis ger upphov till få, om några, symptom.

Hur vanligt är mycoplasma?

Man vet inte hur pass vanligt förekommande mycoplasma genitalium är i Sverige, eftersom det är en relativt ny bakterie och sjukdom som ofta förväxlas med framförallt klamydia (och ibland även gonorré). Detta gör att statistiken för förekomsten fortfarande är ganska begränsad. Enligt en regional studie i Västerbotten hade 4 procent av patienterna med klamydia även mycoplasma.

Andra studier pekar dock på att prevalensen i övriga Sverige kan vara nästan lika hög som för klamydia. Eftersom behandlingen är densamma som för klamydia, samtidigt som risken för allvarliga konsekvenser (t.ex. infertilitet) ännu inte är lika tydligt påvisad, bedrivs idag relativt lite forskning kring bakterien. I en brittisk studie fann man att 1 procent av de vuxna i åldrarna 16 till 44 år som testats för mycoplasma hade sjukdomen. De flesta av dessa uppvisade inga symptom på infektionen.

När resultaten från 48 publicerade studier på totalt 27 000 kvinnor räknats samman, kunde man konstatera att förekomsten av mycoplasma låg på 2,0 respektive 7,3 procent bland lågriskpatienter respektive högriskpatienter världen över. Totalt inträffar uppskattningsvis 340 miljoner nya fall av könssjukdomar varje år. Mycoplasma tros stå för cirka 20-35 procent av de fall av icke-gonorroisk uretrit (NGU) som inte orsakats av klamydiabakterier.

Hur smittar mykoplasma i underlivet?

Bakterien sprids genom sexuell kontakt, både vid oskyddat vaginal-, anal- och oralsex. Man tror att smittrisken är som störst vid vaginalsex. Bakterien smittar främst via slemhinnor under oskyddat samlag, men kan även spridas via sädesvätska och slidsekret. Det mest effektiva skyddet mot mycoplasma är kondom eller slicklapp, även om inget preventivmedel är hundra procent säkert när det kommer till könssjukdomar.

Följdsjukdomar vid obehandlad mycoplasma

Obehandlad Mycoplasma genitalium kan i vissa fall leda till långsiktiga hälsoproblem, så det är viktigt att du låter dig testas efter att du haft oskyddat samlag. Män kan få bitestikelinflammation, uretrit och prostatit, medan kvinnor löper en ökad risk att drabbas av inflammation i livmoderhalsen (cervicit), utomkvedshavandeskap, uretrit och bäckeninflammation. Det är idag oklart huruvida sjukdomen kan orsaka sterilitet. Genom att behandla tillståndet kan du undvika att drabbas av komplikationer som dessa.

Ger Mycoplasma genitalium några symptom?

Mycoplasma är väldigt ofta symptomfri, och i de fall då symptom förekommer liknas de vid en klamydiainfektion. De organismer som orsakar mycoplasma fäster sig i området kring könsorganet, där de börjar attackera den slemhinnorna hos den drabbade. Symptomen liknar de vid klamydia - sjukdomen kan ge sveda när du kissar, klåda, flytningar och blödningsrubbningar. Här nedanför listar vi de symptom som kvinnor respektive män kan uppleva vid mycoplasma. Du kan även ha mycoplasmabakterier utan att känna av några symtom, vilket gör det än viktigare att du regelbundet testar dig för sexuellt överförbara sjukdomar.

Symptom på Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium har bland annat kopplats till en ökad risk för vaginala blödningar efter sex. Detta kan vara ytterligare symptom på sjukdomen, men det har ännu inte gått att fastlägga detta påstående. Vid nedanstående symptom görs vanligtvis ett klamydiatest. Om testet mot klamydia visar negativt utreder man istället eventuell förekomst av mycoplasma.

Tjejer:

 • Flytningar
 • Smärta i samband med urinering
 • Klåda i underlivet
 • Smärta i nedre delen av buken
 • Mellanblödningar

Killar:

 • Flytningar
 • Smärta i samband med urinering
 • Balanit
 • Smärta i pung

Hur testar man för mykoplasma i underlivet?

Om du är osäker på vilken typ av könssjukdom du drabbats av kan du alltid kontakta en vårdcentral eller STD-mottagning och låta testa dig. Oftast tas ett urinprov eller ett svabbprov. Om du är säker på om du smittats av mycoplasma eller klamydia kan det vara bra att veta att du behandlar bägge typer av infektion med samma typ av antibiotika. Läkare rekommenderar användning av Azitromax eller Azithromycin (båda dessa preparat innehåller samma typ av antibiotika). I vissa enstaka fall kan det krävas en tyngre form av antibiotika som skrivs ut under namnet Avelox och innehåller den aktiva ingrediensen moxifloxacin. Observera att penicillin inte har någon effekt på mycoplasma.

Vad visar studier på Mycoplasma genitalium?

Ett fåtal studier har gjorts på Mycoplasma genitalium. I en brittisk studie fann forskarna att cirka 1 procent av undersökta män och kvinnor från England, Skottland och Wales i åldern 16-44 år var infekterade med bakterien. Det är sannolikt att bakterien har överförts till de drabbade genom sexuell kontakt. Studien visar även att endast runt hälften av kvinnorna och ett fåtal av männen uppvisade symptom på sjukdomen. En större andel kvinnor med mycoplasma rapporterade dock om vaginala blödningar efter sex än andra kvinnor.

Är mycoplasma smittsamt?

Det korta svaret på den frågan är ja, mycoplasma är smittsamt. Ett intressant fynd som forskarna i ovanstående brittiska studie på mycoplasma fann var att förekomsten av bakterien varierar beroende på faktorer såsom kön, ålder och etnicitet. Ett exempel på detta är att förekomsten av Mycoplasma genitalium hos men var som störst i åldersgruppen 25-34 år, där 2,1 procent var drabbade, medan förekomsten hos kvinnor var som störst i åldersgruppen 16-19 år, där 2,4 procent av de undersökta kvinnorna var infekterade.

Studier på sterilitet som komplikation

Fyra studier har utförts för att utvärdera huruvida antikroppar mot Mycoplasma genitalium är vanligare hos kvinnor med tubarfaktorrelaterad infertilitet (TFI) jämfört med kontrollgrupper bestående av fertila kvinnor eller kvinnor med andra former av infertilitet. Tre av dessa utfördes i danmark medan en studie utfördes i Polen. I de två mest högkvalitativa studierna fann man en högre förekomst av antikroppar mot denna sjukdom bland kvinnor med TFI än hos kvinnor med andra former av infertilitet.

I en av de andra studierna fann forskarna att infertila kvinnor med större sannolikhet har antikroppar mot Mycoplasma genitalium än fertila kvinnor, men detta fynd var inte statistiskt säkerställt och gällde endast infertila kvinnor som inte var drabbade av TFI. Studier har även utförts på manlig infertilitet och kopplingen till mycoplasma, men man har inte funnit något samband mellan förekomsten av mycoplasma och infertilitet hos män.

Finns det någon behandling mot Mycoplasma genitlium?

Mycoplasma genitalium omfattas inte av smittskyddslagen, men kan vara ganska svårt att behandla. Detta då vanlig antibiotika såsom penicillin dödar bakterier genom att skada deras cellväggar. Problemet med Mycoplasma genitalium är att bakterien inte har några cellväggar, vilket gör att penicillin och många andra typer av antibiotika inte fungerar särskilt bra mot denna bakterie.

Mycoplasma kan dock behandlas med samma antibiotika som används för att behandla klamydia, d.v.s. Zithromax eller Azithromycin. Om dessa behandlingar inte fungerar kan din läkare förskriva Avelox med moxifloxacin. Doxycyklin är ett anna läkemedel som ibland förskrivs mot Mycoplasma genitalium av vissa läkare, men anses generellt sett vara mindre effektivt mot infektionen i jämförelse med andra behandlingar.

Mycoplasma: hur lång tid tar behandlingen?

En månad efter påbörjad behandling kan du med fördel låta dig testas på nytt för att säkerställa att infektionen är borta. Det är dock ingen bra idé att genomgå regelbundna kontroller om du inte uppvisar symptom på mycoplasma. Om du fortfarande har symptom när du testar dig på nytt och infektionen kvarstår behöver du genomgå ytterligare behandling. Din läkare kan även vilja behandla andra tillstånd som kan orsakas av Mycoplasma genitalium, såsom uretrit och cervicit.

Tänk på att även dina sexpartners bör konsultera sina läkare angående att låta sig testas och behandlas, så de inte infekterar andra personer eller ger dig infektionen på nytt. Du kan nämligen få mycoplasma i underlivet igen även om du redan har låtit dig behandlas för sjukdomen. Du kan minska risken att smittas av mycoplasma genom att använda kondom, men inget preventivmedel ger garanterat skydd mot sjukdomen. Efter påbörjad behandling bör du avstå från att ha sex under en vecka så du inte smittar andra personer.

Beställ en behandling mot mykoplasma i underlivet online

Du kan beställa en behandling för mycoplasma i underlivet redan idag här på onlinekliniken euroClinix. Du kommer att genomgå vår onlinebaserade konsultation, i form av ett kortfattat frågeformulär, som en del av beställningsprocessen. Vår läkare kommer att granska dina uppgifter och säkerställa att behandlingen är lämplig och säker för dig att använda. När detta har bekräftats kommer ett recept skrivas ut i ditt namn och skickas till vårt apotek. Din beställning paketeras där diskret och säkert för leverans till dig inom så lite som 24-48 timmar med UPS expressleverans eller 3-5 arbetsdagar med Posten.

 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel