COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Impotens / Spedra

Spedra

Beställ Spedra diskret och säkert online - recept och expressleverans ingår

 • spedra
4.2 73 recensioner via review

Vad är Spedra?

Spedra tillhör den nya generationen av behandlingar mot impotens, ett tillstånd som ofta går under benämningen erektil dysfunktion. Spedra marknadsförs av läkemedelsföretaget Vivus som deltog i utvecklingen av avanafil som potensmedel. Behandlingen godkändes för användande i Europa 2013.

Läkemedlet fungerar genom att den aktiva substansen, avanafil, främjar ett ökat blodflöde till penis, vilket på så sätt kan göra att erektionsproblem avhjälps. Den stora fördelen med denna behandling är att den kombinerar olika fördelar från andra impotensläkemedel.

Avanafil i kliniska studier

I tidigare tester har avanafil visat sig fungera för behandling av erektil dysfunktion i lika hög grad som Viagra, och hade i jämförelse en mindre sannolikhet att resultera i lågt blodtryck bland de patienter med ett hjärtproblem och som använder nitroglycerin.

En klinisk studie har utförts för att bedöma vilken effekt avanafil har på blodtryckssänkande läkemedels effekt. Resultaten visade att det fanns en signifikant interaktion mellan avanafil och enalapril, medan detta samband inte kunde påvisas mellan avanafil och amplodipin.

Goda resultat i undersökningar i och studier

I tre studier där totalt 3 400 män med nedsatt erektil förmåga deltog undersökte man Spedra, som innehåller den aktiva substansen avanafil. I en av studierna fokuserade man främst på män som hade diabetes och led av erektil dysfunktion, medan man deltagarna i en annan av de tre studierna var män som upplevde nedsatt erektil funktion efter att ha genomgått en prostataoperation, och i den tredje studien deltog män som led av potensproblem men utan att fokus las på ytterligare åkommor hos deltagarna.

I studierna, som pågick i 12 veckor, gavs deltagarna olika doser av Spedra med avanafil. Doserna togs cirka 30 minuter före planerad sexuell aktivitet. Studierna hade också en placebogrupp som fick en verkningslös placebo. Det visade sig att Spedra i alla tre studierna var mer effektivt än placebo. I en av studierna ökade andelen framgångsrika försök till samlag från 13 till 57 procent, att jämföra med 27 procent i placebogruppen.

I en fjärde studie, där 440 vuxna män med potensproblem deltog, var andelen framgångsrika samlagsförsök 28 procent hos de patienter som tog 200 mg Spedra, 25 procent hos de som tog 100 mg och 14 procent hos de som behandlades med placebo.

Hur fungerar Spedra?

Avanafil (Spedra) tillhör den grupp av läkemedel som kallas PDE5-hämmare. I denna grupp ingår även tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och sildenafil (Viagra). Den aktiva ingrediensen i Spedra är avanafil, och den verkar genom att öka blodcirkulationen till penisen och utvidgar blodkärlen som leder till penis.

På så sätt kan en erektion ske med hjälp av det ökade blodflödet. Läkemedlet verkar på så lite som 15 minuter. Du ska endast använda läkemedlet vid behov och det rekommenderas att man tar en tablett 30 minuter före planerad sexuell aktivitet, även om läkemedlet kan börja verka fortare än så. Så som fallet också är med många andra läkemedel, påverkar avanafil inte din sexlust och det krävs en sexuell upphetsning för läkemedlet att fungera.

Avanafil är den första nya aktiva substansen som har tagits fram mot erektil dysfunktion på över tio år.

kemisk struktur för avanafil

Vad innehåller Spedra?

Spedra innehåller följande ämnen:

 • Avanafil
 • Mannitol
 • Fumarsyra
 • Hydroxipropylcellulosa
 • Kalcium
 • Magnesium

Ifall du är allergisk mot en eller flera av dessa ingredienser, rekommenderar vi att du inte använder Spedra. För en fullständig lista över dess innehåll, se läkemedlets bipacksedel.

Verkningsmekanism

När mannen blir upphetsad frigörs cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), en signalsubstans som ser till så att blodkärlen i penis slappnar av och vidgas. Detta gör att blodflödet till penis kan öka och dess svällkroppar fyllas med blod, vilket leder till en erektion. Problemet vid erektil dysfunktion (impotens) av fysisk art är att en annan signalsubstans, fosfodiesteras typ 5 (PDE5) bryter ner cGMP.

Att så sker är önskvärt efter utlösning, eftersom det får mannens penis att bli slak igen. Problemet vid nedsatt erektil förmåga enligt ovan är att detta sker för tidigt, vilket gör att en erektion inte kan uppnås eller inte kan bibehållas. För att få till stånd en erigerad penis måste alltså PDE5 på något sätt förhindras från att bryta ner cGMP i ett för tidigt skede.

Den aktiva substansen i Spedra, avanafil, tillhör en grupp av läkemedel som kallas PDE5-hämmare. Det innebär att läkemedlet förhindrar PDE5 från att bryta ner cGMP, vilket gör att en erektion kan uppnås och bibehållas.

Vilka är fördelarna med att använda Spedra?

Den stora fördelen med behandlingen är att läkemedlet tillhör en ny generation läkemedel som kombinerar många av fördelarna hos andra impotensläkemedel.

Du får till exempel samma snabba effekt som hos Levitra, med samma möjlighet till att vara spontan som Cialis erbjuder, i de högre doserna som annars endast kan fås i form av Viagra.

En annan fördel med Spedra är att behandlingen kan hjälpa de som inte fått den önskade effekten av andra mediciner mot erektionsproblem.

Dessutom påverkar inte behandlingen din hörsel eller syn, en annars relativt vanlig biverkning vid användande av behandlingar mot erektil dysfunktion. Dessa biverkningar kan förekomma hos 1 av 1 000 behandlade patienter.

Vilka biverkningar kan man få vid användande av Spedra?

Precis som andra potensmedel kan detta läkemedel ge upphov till vissa biverkningar. De vanligaste är:

 • Huvudvärk
 • Hudirritation
 • Täppt näsa

Mindre vanliga biverkningar som kan upplevas vid intag av läkemedlet är:

 • Värmevallningar
 • Smärta i ryggen
 • Dimsyn
 • Svindel
 • Muntorrhet

Sällsynta biverkningar som kan förekomma vid användning av Spedra är:

 • Bröstsmärtor
 • Diarré
 • Blodblandad urin
 • Högt blodtryck

För en fullständig lista över biverkningar, se läkemedlets bipacksedel. Om Spedra ger dig besvär och biverkningar, så kan det istället vara värt att prova på Cialis eller Levitra.

Kontraindikationer

Spedra är ett läkemedel för behandling av erektil dysfunktion hos män. Således ska läkemedlet inte användas av kvinnor eller barn under 18 års ålder.

I vissa fall bör avanafil inte användas för behandling av potensbesvär. Det gäller bland annat om du är allergisk mot den aktiva ingrediensen avanafil eller något av de hjälpämnen som ingår i läkemedlet. Om du har haft några problem såsom lågt eller högt blodtryck, kärlkramp, leverproblem eller njurproblem, magsår, besvär som är relaterade till blodcellerna, blödarsjuka, fysisk deformering av penisen, en historik av synnedsättning eller har blivit rekommenderad att undvika sexuell aktivitet, ska du först meddela din läkare detta innan du påbörjar en behandling med läkemedlet.

Om du tidigare har haft någon typ av hjärtsjukdom, har din läkare till uppgift att bedöma de potentiella risker som sexuell aktivitet kan medföra för hjärtat innan läkaren skriver ut ett recept på Spedra till dig. Spedra är ett läkemedel som itne ska användas av patienter som har haft vissa allvarligare hjärt- och kärlproblem, som till exempel hjärtattack, stroke, arytmi (oregelbunden hjärtrytm), instabil angina (en allvarligare typ av bröstsmärta), högt blodtryck, hjärtfel, eller har upplevt bröstsmärtor i samband med samlag.

Samtidigt användning av Spedra och läkemedel mot bröstsmärtor

De flesta män med erektionsproblem kan ta Spedra, men likt andra behandlingar mot impotens finns det dock vissa personer som inte borde ta läkemedlet. Du bör inte ta Spedra ifall du tar andra läkemedel som innehåller nitroglycerin, isosorbiddinitrat, amylnitrit eller andra varianter av nitrat, samt läkemedel mot bröstsmärtor.

Allergi och lever- eller njurbesvär

Du bör heller inte ta detta läkemedel, alternativt ta det i en låg dos, om du har haft problem med lever eller njurar, eller om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna.

Spedra och alkohol

Läkemedlet är inte rekommenderat att ta tillsammans med alkohol. Det är heller inte rekommenderat att ta läkemedlet om du har haft en stroke, hjärtattack, eller oregelbunden hjärtrytm inom de senaste sex månaderna.

Interaktioner med andra läkemedel

När man tar flera läkemedel samtidigt kan potentiellt livsfarliga interaktioner mellan dessa uppstå. Exempelvis kan effekten av ett eller flera av läkemedlen förändras (det vill säga öka eller minska). Därför är det viktigt att du pratar med din läkare om vilka läkemedel du använder, så att denne kan fastställa om det finns en risk för interaktioner eller inte.

Spedra kan bland annat förstärka den sänkning av blodtrycket som läkemedel ur gruppen alfa-sympatikolytiska och kalciumantagonister orsakar. Om du använder sådana läkemedel samtidigt som du tar Spedra, kan detta leda till trötthet, svimningar och yrsel.

Följande läkemedel tar bort effekten av avanafil:

 • Karbamazepin
 • Fenobarbital
 • Rifampicin
 • Efavirenz
 • Bosentan

Användning av följande läkemedel har en negativ inverkan på Spedras verkningssätt:

 • Virushämmare (exempelvis atazanavir, indinavir, ritonavir och nelfinavir)
 • Antibiotika (exempelvis klaritromycin och telitromycin)
 • Antidepressiva medel såsom nefazodon
 • Svampmedel såsom ketokonazol och itrakonazol

Det kan också vara värt att notera att grapefrukt kan påverka läkemedlets effekt på ett negativt sätt.

Kombination av avanafil och andra PDE5-hämmare

Huruvida det är säkert att kombinera avanafil och andra PDE5-hämmande läkemedel eller andra behandlingar mot erektil dysfunktion är inte klarlagt, eftersom inga studier har utförts på området. En generell rekommendation som alltid ska följas är dock att inte kombinera olika potenspiller.

Användning av alkohol och avanafil

Konsumtion av alkohol i kombination med användning av avanafil har visat sig kunna öka risken för lågt blodtryck. Det är därför inte rekommenderat att du konsumerar alkohol samtidigt som du använder avanafil för behandling av nedsatt erektil funktion, och detta gäller i synnerhet konsumtion av större mängder alkohol.

Dosering och intag

Spedra finns i tablettform med doser om 50 mg, 100 mg och 200 mg. Rekommenderad dos är 100 mg och maxdosen på en tablett per dag skall inte överskridas. Läkemedlet kan tas tillsammans med mat, men effekten blir då något fördröjd. Beroende på vilket resultat startdosen på 100 mg har för patientens erektila funktion, kan dosen justeras.

Om biverkningar förekommer kan en lägre dos ordineras för att minska dessa men ändå bibehålla läkemedlets positiva effekt. Om effekten inte är tillräckligt kraftig för att en tillfredsställande erektion ska kunna uppnås, kan dosen ökas till 200 mg. Du bör inte experimentera med doserna på egen hand utan dosen justeras av din läkare.

Spedra tas ungefär 30 minuter (mellan 15 och 45 minuter) innan samlag. För bäst effekt, rekommenderar vi att du tar det 30 minuter innan planerad sexuell aktivitet. Vi rekommenderar inte att det tas med alkohol och heller inte att du tar mer än en tablett inom en 24-timmarsperiod.

Vad du äter påverkar inte läkemedlets effekt, men det kan dock påverka den tid det tar innan medicinen når full effekt. Det finns dock ett livsmedel som har en direkt inverkan på Spedras effekt och det är grapefrukt. Grapefrukten tar nämligen helt udden av den aktiva ingrediensen avanafils verkan.

Kan jag köpa Spedra online?

Spedra finns att beställa från euroClinix genom vår medicinska service, som även erbjuder en rad andra potensmedel på ett snabbt, säkert och diskret sätt. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som våra kunder ställer till oss.

Hur gör jag för att köpa Spedra på nätet?

Att beställa Spedra genom vårt certifierade apotek är väldigt enkelt. Allt du behöver göra för att lägga din beställning är följande:

 1. Fylla i en medicinsk konsultation (ett medicinskt frågeformulär).
 2. Välja leveranssätt – välj mellan att få ditt paket inom 24 timmar med UPS eller att få hem en paketavi och hämta ditt paket på närmaste utlämningsplats. Alla beställningar är diskret förpackade.
 3. Välja betalningsmetod – hos oss kan du betala med betalkort, när du får din leverans, med internetbank (för kunder hos Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, och SEB), samt med Klarna Faktura.

Efter att du har gått igenom dessa tre steg, kommer de svar du har givit att ses över av en legitimerad läkare, för att säkerställa att behandlingen är säker och effektiv för dig.

Om doktorn godkänner din behandling, kommer ett recept skrivas ut och skickas till vårt apotek. Din beställning skickas sedan hem till dig därifrån.

Är det lagligt och säkert att beställa Spedra på nätet?

Du bör undvika att köpa Spedra från sajter som påstår sig sälja läkemedlet receptfritt. Dessa webbplatser är olagliga och de preparat som dessa säljer är förfalskningar. De kan antingen ha skadliga effekter eller helt sakna effekt. Spedra är ett receptbelagt läkemedel och du kan därför inte köpa det utan recept.

Kan jag köpa Spedra utan recept?

Det går inte att köpa Spedra utan recept vare sig i fysiska apotek eller i nätapotek. När du beställer från euroClinix kommer en av våra läkare att granska de uppgifter och göra en bedömning av din situation. Om läkaren anser att en behandling med Spedra är lämplig för dig, kommer vår läkare att utfärda ett recept på ditt läkemedel. Detta recept får du sedan hemskickat tillsammans med ditt läkemedel. Vi säljer alltså inte receptbelagda läkemedel receptfritt, utan är Europas största onlineapotek och har egna läkare som kan skriva ut recept på läkemedel.

Kan ni garantera att mina personuppgifter är säkra när jag köper Spedra hos er?

Ja, dina personuppgifter är säkra när du beställer från oss och det är bara våra läkare som kan se din personliga data. Vi har ett säkert system för förvaring av våra patienters personliga uppgifter. Vi förstår att diskretion är viktigt för dig som kund och ger dig därför flera olika alternativ för betalning och leverans. Det paket som skickas hem till dig är också omärkt, vilket gör att det inte kan spåras till varken oss eller den produkt som du har beställt.

Källor:

Om behandlingen

Fakta om Spedra

Namn på behandling: Spedra
Alternativt namn: Avanafil
Aktiv substans: Avanafil
Tas: Oralt
Form: Tablett

Medicinsk fakta

Beskrivning: Detta är den nyaste impotensmedicinen på marknaden. Lanserad först 2013, kan denna hjälpa de som inte fått effekt med andra, liknande läkemedel.
Tillverkare: Pharmaprim
Medicinsk status: Receptbelagt

Dosering och användande

Dosering: 50mg,100mg, eller 200mg
Skall tas: Senast en halvtimme innan sexuellt umgänge.
För: Vuxna män över 18 år med erektil dysfunktion
Användning: Som hjälpmedel vid sexuellt umgänge. För att medicinen skall ha utsatt effekt krävs sexuell stimulans.
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel

Service recensioner
TXT_RATING_ALT_TEXT Utmärkt 4.8 6,886 patienter har betygsatt vår service
Produktrecensioner
Utmärkt 4.2 73 kunder har recenserat Spedra
Därför uppskattar våra patienter oss
 • Effektiv och vänlig patientsupportVi är tillgängliga mån-fre 09:00-18:00
 • Inga dolda avgifterI alla priser ingår recept och leverans
 • Leverans nästa arbetsdagBeställ innan kl.16:30

Senaste recensionerna för behandlingen Spedra

4.2 i betyg baserat på 73 recensioner via Trustpilot (se alla recensioner av euroclinix).

 • Utmärkt Produkt:: Snabbt smidigt 21 aug
 • Bra Produkt:: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 01 feb
 • Bra Produkt:: Använd det här utrymmet för att berätta för oss vad du... 25 sep
 • Dålig Produkt:: Hur ska jag veta om det funkar?Jag får ju inte grejerna av er!Ni kan ju in... 24 sep
 • Utmärkt Produkt:: ALLTID LÄTT ATT HA GÖRA MED ER, SNABBA LEVERANSER TILL DÖRREN!!!!... 17 sep