> Spedra > Vad är avanafil?

Vad är avanafil?

2014 lanserades ett nytt läkemedel för behandling av erektil dysfunktion. Läkemedlet heter Spedra och innehåller den aktiva substansen avanafil. Det är det fjärde varumärket bland de potensmedel som finns tillgängliga på marknaden, efter Viagra, Cialis och Levitra. Läkemedlet går även under namnet Stendra på vissa marknader.

Generell information om avanafil och Spedra

Godkännandet av Spedra kommer att ge patienter ett ännu större utbud av impotensbehandlingar, och den utskrivande läkaren ges en ännu bättre möjlighet att hitta det mest lämpliga läkemedlet för sina patienter.

Spedra marknadsförs av läkemedelsföretaget Vivus som deltog i utvecklingen av avanafil som potensmedel. Läkemedlet genomgår för tillfället granskning av EMA (Europeiska Läkemedelsrådet) och det är sannolikt att det kommer bli tillgängligt på den europeiska marknaden under 2013. Tills dess får patienter som är i behov av behandling av impotens välja ett annat läkemedel som finns tillgängligt. Lyckligtvis finns det tre existerande märken, och fem olika behandlingar för män redan nu.

Medicinsk användning

Studier på avanafil har visat att preparatet bör tas 30 minuter innan sexuell aktivitet och endast ska användas vid behov (det vill säga i samband med planerat samlag). Läkemedlet finns i tre olika doser: 50mg, 100mg och 200mg. Läkare har dock blivit instruerade att skriva ut den lägsta dosen till att börja med. Denna startdos kan läkaren sedan justera beroende på hur patienten svarar på behandlingen.

Dosering av avanafil

Det är viktigt att använda läkemedlet på det sätt som det har tillskrivits dig av din läkare. En generell rekommendation är att ta en tablett 30 minuter innan planerat samlag. Tabletten kan tas med eller utan mat. Du bör inte använda mer än en tablett per 24 timmar.

Kemisk uppsättning av Avanafil
avanafil

Vilken är den största fördelen med att använda avanafil?

Avanafil, som är den aktiva ingrediensen i potensläkemedlet Spedra, liknar på många sätt andra läkemedel för behandling av samma problem; det fungerar genom att öka blodcirkulationen till penis för att hjälpa män att uppnå, samt behålla, en erektion. Den största förändringen jämfört med andra läkemedel är dock att det kan börja verka redan inom 15 minuter. Detta innebär en väldigt kort förberedelsetid och ger därför också ett större utrymme för spontanitet.

Hur fungerar avanafil?

Avanafil (Spedra) tillhör den grupp av läkemedel som kallas PDE5-hämmare. I denna grupp ingår även tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och sildenafil (Viagra). Den aktiva ingrediensen i Spedra är avanafil, och den verkar genom att öka blodcirkulationen till penisen och utvidgar blodkärlen som leder till penis.

På så sätt kan en erektion ske med hjälp av det ökade blodflödet. Läkemedlet verkar på så lite som 15 minuter. Du ska endast använda läkemedlet vid behov och det rekommenderas att man tar en tablett 30 minuter före planerad sexuell aktivitet, även om läkemedlet kan börja verka fortare än så. Så som fallet också är med många andra läkemedel, påverkar avanafil inte din sexlust och det krävs en sexuell upphetsning för läkemedlet att fungera.

Kan avanafil ge biverkningar?

Även om de är sällsynta så finns det vissa biverkningar som kan inträffa vid användning av avanafil. De kan inkludera ansiktsrodnad, huvudvärk, mild yrsel, förstoppning och rinnande näsa. En annan vanligt förekommande biverkning är värk i ryggen. Mer allvarliga (och mer sällsynta) biverkningar kan vara kraftig smärta i bröstet, smärta och svullnad av benen, svimningskänsla, priapism och plötslig förlust av syn av båda ögonen. Om du upplever en allvarlig biverkning ska du omedelbart sluta använda avanafil och kontakta en läkare.

Kontraindikationer vid användning av avanafil

I vissa fall bör avanafil inte användas för behandling av potensbesvär. Det gäller bland annat om du är allergisk mot den aktiva ingrediensen avanafil eller något av de hjälpämnen som ingår i läkemedlet. Om du har haft några problem såsom lågt eller högt blodtryck, kärlkramp, leverproblem eller njurproblem, magsår, besvär som är relaterade till blodcellerna, blödarsjuka, fysisk deformering av penisen, en historik av synnedsättning eller har blivit rekommenderad att undvika sexuell aktivitet, ska du först meddela din läkare detta innan du påbörjar en behandling med läkemedlet.

Om du tidigare har haft någon typ av hjärtsjukdom, har din läkare till uppgift att bedöma de potentiella risker som sexuell aktivitet kan medföra för hjärtat innan läkaren skriver ut ett recept på Spedra till dig. Spedra är ett läkemedel som itne ska användas av patienter som har haft vissa allvarligare hjärt- och kärlproblem, som till exempel hjärtattack, stroke, arytmi (oregelbunden hjärtrytm), instabil angina (en allvarligare typ av bröstsmärta), högt blodtryck, hjärtfel, eller har upplevt bröstsmärtor i samband med samlag.

Interaktioner med andra läkemedel

Det är olämpligt att använda det om du tar något nitratbaserat läkemedel mot bröstsmärta eller hjärtproblem. En sådan interaktion mellan läkemedel kan nämligen innebära ett plötsligt fall i blodtryck och är därför potentiellt skadligt. Spedra bör heller inte kombineras med läkemedel som i större utsträckning påverkar nedbrytningen av Spedra i kroppen. Det är därför viktigt att du berättar för din läkare vilka läkemedel du använder eller under den senaste tiden har använt, och rådgör med denne innan du börjar använda Spedra. Det är också din läkare du bör vända dig till om du är osäker på vilka typer av läkemedel du använder.

Kombination av avanafil och andra PDE5-hämmare

Huruvida det är säkert att kombinera avanafil och andra PDE5-hämmande läkemedel eller andra behandlingar mot erektil dysfunktion är inte klarlagt, eftersom inga studier har utförts på området. En generell rekommendation som alltid ska följas är dock att inte kombinera olika potenspiller.

Användning av alkohol och avanafil

Konsumtion av alkohol i kombination med användning av avanafil har visat sig kunna öka risken för lågt blodtryck. Det är därför inte rekommenderat att du konsumerar alkohol samtidigt som du använder avanafil för behandling av nedsatt erektil funktion, och detta gäller i synnerhet konsumtion av större mängder alkohol.

Avanafil i kliniska studier

I tidigare tester har avanafil visat sig fungera för behandling av erektil dysfunktion i lika hög grad som Viagra, och hade i jämförelse en mindre sannolikhet att resultera i lågt blodtryck bland de patienter med ett hjärtproblem och som använder nitroglycerin.

En klinisk studie har utförts för att bedöma vilken effekt avanafil har på blodtryckssänkande läkemedels effekt. Resultaten visade att det fanns en signifikant interaktion mellan avanafil och enalapril, medan detta samband inte kunde påvisas mellan avanafil och amplodipin.

Goda resultat i undersökningar i och studier

I tre studier där totalt 3 400 män med nedsatt erektil förmåga deltog undersökte man Spedra, som innehåller den aktiva substansen avanafil. I en av studierna fokuserade man främst på män som hade diabetes och led av erektil dysfunktion, medan man deltagarna i en annan av de tre studierna var män som upplevde nedsatt erektil funktion efter att ha genomgått en prostataoperation, och i den tredje studien deltog män som led av potensproblem men utan att fokus las på ytterligare åkommor hos deltagarna.

I studierna, som pågick i 12 veckor, gavs deltagarna olika doser av Spedra med avanafil. Doserna togs cirka 30 minuter före planerad sexuell aktivitet. Studierna hade också en placebogrupp som fick en verkningslös placebo. Det visade sig att Spedra i alla tre studierna var mer effektivt än placebo. I en av studierna ökade andelen framgångsrika försök till samlag från 13 till 57 procent, att jämföra med 27 procent i placebogruppen.

I en fjärde studie, där 440 vuxna män med potensproblem deltog, var andelen framgångsrika samlagsförsök 28 procent hos de patienter som tog 200 mg Spedra, 25 procent hos de som tog 100 mg och 14 procent hos de som behandlades med placebo.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans