> Ennenaikainen siemensyöksy > Priligy > Priligyn haitta- ja yhteisvaikutukset

Priligyn haitta- ja yhteisvaikutukset

Omaan seksuaalisuuteen liittyvät sairaudet ja vaivat ovat monien miesten mielestä epämiellyttäviä. Seurauksena epämiellyttävyyden tunteesta on huomattava psyykkinen stressi.

Arvioiden mukaan jopa 20–30 prosenttia miehistä kärsii ennenaikaisesta siemensyöksystä, ja vaivasta kärsivien määrä kasvaa ikääntymisen myötä.

Priligy on miehille ennenaikaisen siemensyöksyn (ejaculatio praecox) hoitoon kehitetty lääke. Suomessa se on ollut saatavilla vuodesta 2009 lähtien. Priligyn vaikuttavana aineena toimiva dapoksetiini pidentää siemensyöksyn tapahtumiseen kuluvaa aikaa ja parantaa miehen omaa kykyä hallita siemensyöksyn tapahtumisajankohtaa.

Lääkkeen kohderyhmänä ovat 18–65-vuotiaat miehet, joille on diagnosoitu ennenaikainen siemensyöksy. Lääkkeen ostaminen edellyttää reseptiä, mutta lääkkeestä ei kuitenkaan saa Kela-korvausta. Priligyä on saatavilla sekä 30 että 60 milligramman vahvuisena, ja pakkaukset sisältävät lääkkeen vahvuudesta riippuen joko kolme tai kuusi tablettia.

Miten Priligy (dapoksetiini) vaikuttaa?

Priligyn vaikuttava aine dapoksetiini kuuluu selektiivisiksi serotoniinin takaisinoton estäjiksi (SSRI) kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Siemensyöksyrefleksi lähtee liikkeelle keskushermostosta, ja serotoniinin takaisinoton estäjillä on keskeinen merkitys refleksin etenemisessä. Serotoniinin takaisinoton estäjät nimensä mukaisesti estävät serotoniintransportterin (SERT) toiminnan, mikä johtaa siihen, että serotoniini säilyy aivojen hermosyissä pidempään. Toisin sanoen SSRI-lääkkeet nostavat serotoniinin pitoisuuksia keskushermostossa.

Edellä kuvatun syyn takia rakkularauhasen aiheuttama ärsyke peniksessä, siemenjohtimissa, eturauhasessa ja virtsarakon lihaksistossa hidastuu, mikä viivästyttää siemensyöksyä.

Ajankohtaiset tutkimukset osoittavat, että ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon Priligyä käyttävien miesten osalta keskimääräinen aika yhdynnän ja siemensyöksyn välillä piteni keskimäärin yhdestä kahteen minuuttia.

Erityisen vakavissa tapauksissa, joihin liittyy erektiovaikeuksien aiheuttama korkea henkinen stressi, yhdynnän ja siemensyöksyn välisen ajan piteneminen parantaa huomattavasti potilaan elämänlaatua, millä voi olla monenlaisia positiivisia vaikutuksia eri elämänalueilla.

Priligyn käyttö

Priligyn määrä käytön alussa on rajoitettu päivittäisiin 30 milligramman annoksiin. Lääke tulisi ottaa 1–3 tuntia ennen ennakoitua seksuaalista kanssakäymistä. Lääkettä ottaessaan potilaan tulisi olla rauhallisessa tilassa, minkä lisäksi hänen tulisi juoda iso lasillinen vettä pyörtymisen todennäköisyyden minimoimiseksi.

Priligy-myyntipakkaus

Ensimmäisten neljän hoitoviikon jälkeen hoitavan lääkärin tulee tarkastella kriittisesti potilaan kuvailemaa hoidon edistymistä ja päättää sitten, voidaanko lääkkeen käyttöä jatkaa.

Mikäli lääkäri päättää jatkaa Priligy-hoitoa, hän voi myös – yksittäistapauksissa – korottaa päiväannoksen 60 milligrammaan. Tämä tosin on mahdollista vain silloin, kun potilas ei jo 30 milligramman annoksella reagoi äkilliseen verenpaineen laskuun.

Priligyn haittavaikutukset

Lääkkeen ottamisen aikana ja sen jälkeen saattaa esiintyä joitakin haittavaikutuksia, joista osa on yleisiä, osa melko harvinaisia ja osa harvinaisia. Yleisimmät haittavaikutukset ovat:

 • pahoinvointi
 • huimaus
 • päänsärky
 • väsymys
 • unettomuus
 • ripuli

Potilaiden tulee lääkehoidon aikana välttää alkoholin juomista, koska alkoholi voimistaa lääkkeen haittavaikutuksia ja voi johtaa alentuneeseen reaktiokykyyn sekä äkilliseen tajunnanmenetykseen.

Lääkettä käyttävien tulisi hoidon aikana välttää moottoriajoneuvojen kuljettamista sekä koneiden käyttöä, koska niiden seurauksena voi olla sydämen rytmihäiriöitä.


Taulukko Priligyn haittavaikutuksista:


Yleiset haittavaikutukset Melko harvinaiset haittavaikutukset Harvinaiset haittavaikutukset
huimauksen tunne tavallista runsaampi hikoilu verenpaineen lasku (hypotensio) tai verenpaineen nousu (hypertensio)
päänsärky ärtyneisyyden tunne mielialan muutokset
pahoinvointi lisääntynyt levottomuus näköhäiriöt

Äkillisen tajunnanmenetyksen lisäksi tunnettuja harvinaisia haittavaikutuksia (alle yhdellä prosentilla potilaista) ovat verenpaineen putoaminen istumaan tai seisomaan noustessa (ortostaattinen hypotensio).

Muita ei-toivottuja haittavaikutuksia ovat erektiohäiriöt, vaikeudet saavuttaa erektio sekä seksuaalisen halukkuuden katoaminen. Näitä voi esiintyä kymmenellä miehellä sadasta.

Priligyn tunnetut yhteisvaikutukset

Haittavaikutusten ohella Priligyllä voi olla yhteisvaikutuksia muiden samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden kanssa. Priligyä käyttävien potilaiden tulisi välttää monoamiinioksidaasin estäjien käyttämistä. Näitä estäjiä on muun muassa masennuslääkkeissä.

Priligyn yli 14 päivää kestäneen käytön yhteydessä on huomioitava, että käytön lopettamisen jälkeen tulee odottaa vähintään seitsemän päivää ennen kuin monoamiinioksidaasin estäjiä voi taas käyttää. Mikäli tämä jätetään huomiotta, seurauksena voi olla hengenvaarallinen serotoniin yliannostus (serotoniinisyndrooma), joka voi näkyä autonomisina, neuromotorisina tai kognitiivisina häiriöinä sekä käyttäytymisen muutoksina. Sen lisäksi voi esiintyä yksittäisten elinten (esimerkiksi maksan tai munuaisten) toimintahäiriöitä.

Ongelmallista on myös psykiatrisiin lääkkeisiin kuuluvan tioridatsiinin samanaikainen käyttö Priligyn kanssa. Niin ikään tioridatsiinin kohdalla on huomioitava, että Priligyn yli 14 päivää kestäneen käytön päätyttyä on pidettävä seitsemän päivän tauko ennen kuin tioridatsiinia sisältäviä lääkkeitä voi taas käyttää. Suomessa tioridatsiini vedettiin pois markkinoilta vuonna 2005 sen aiheuttamien vakavien rytmihäiriöiden vuoksi. Lääkettä saa nykyisin ainoastaan erityisluvalla.

Mikäli ennenaikaista siemensyöksyä hoidetaan Priligyllä, samanaikaisessa hoidossa tulisi välttää erittäin tehokkaiden entsyyminestäjien eli entsyymi-inhibiittorien (CYP3A4-inhibiittorit) käyttöä. Tällaisia ovat erityisesti:

 • telitromysiini
 • nefatsodoni
 • ritonaviiri
 • sakinaviiri
 • ketokonatsoli
 • itrakonatsoli
 • atatsanaviiri
 • nelfinaviiri

Dapoksetiinin 14-päiväisen käytön jälkeen on odotettava vähintään seitsemän päivää ennen kuin seuraavia lääkkeitä voi käyttää:

 • trisykliset masennuslääkkeet
 • serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät
 • serotoniinin takaisinoton estäjät
 • muut lääke- ja rohdosvalmisteet, joilla on serotoniinipitoisuutta voimistava vaikutus (erityisesti: triptaanit, tramadoli, litium, mäkikuisma ja tryptofaani)

Priligy-hoidon vasta-aiheet

Joissakin tapauksissa Priligyä saa käyttää vain lääkärin valvonnassa ja tiettyjen varotoimenpiteiden mukaisesti. Tämä koskee esimerkiksi potilaita, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten toimintahäiriö tai lievä maksan toimintahäiriö, sillä he altistuvat terveydentilansa takia helpommin lääkkeiden erilaisille haitta- ja yhteisvaikutuksille.

Maksa- ja munuaispotilaiden on käytävä lääkärin vastaanotolla tietyin aikavälein, jotta lääkäri voi maksa- ja munuaisarvojen lisäksi tarkkailla potilaan yleiskuntoa ja tilan huonontuessa milloin tahansa lopettaa hoidon.


Kenelle Priligy ei sovi?

Pakkausselosteen mukaan Priligyn käyttö on kielletty potilailta, joilla on:


Pakkausselosteen mukaan Priligyn käyttö on kielletty potilailta, joilla on: Lisäksi Priligyn samanaikainen käyttö seuraavien lääkkeiden kanssa on kielletty:
 • sydämen vajaatoiminta tai sydänläppäsairaus
 • rytmihäiriöitä, iskeeminen sydänsairaus tai pyörtymisriski
 • maksan tai munuaisten toimintahäiriö
 • epilepsia, mania tai masennus
 • sieni-infektiolääkkeet
 • migreenin hoidossa käytettävät triptaanit

Lähteet:

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus