• Obejmuje receptę
 • Oryginalne leki
 • Brak ukrytych kosztów
 • Dostawa bez dodatkowych kosztów
Strona Główna / Warunki i Uregulowania Prawne

Warunki i Uregulowania Prawne

Niniejsze ogólne warunki ("Warunki prawne") wraz z naszą Polityką Prywatności i naszą Polityką Dotyczącą Plików Cookie definiują naszą umowę z Państwem ("Umowa"), a także dostarczają Państwu informacji o nas, naszych produktach i usługach dostępnych na naszej stronie internetowej ("Witryna") i Aplikacji mobilnej ("Aplikacja"). Będziesz mógł/mogła odbyć konsultację lekarską przez internet i otrzymać od lekarza receptę, a także uzyskać lek z licencjonowanej apteki lub wybranego przez Ciebie punktu aptecznego. Niniejsze Warunki prawne regulują również własność i korzystanie z naszych materiałów, dokumentacji i Praw Własności Intelektualnej.

Należy pamiętać, że niniejsze Warunki prawne mogą od czasu do czasu ulegać zmianom. Zanim Państwo użyją lub zakupią cokolwiek w naszej Witrynie, lub za pośrednictwem naszej Aplikacji, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami prawnymi i upewnienie się, że je Państwo rozumieją. Przed zrealizowaniem zamówienia w naszej Witrynie lub za pośrednictwem naszej Aplikacji zostaną Państwo poproszeni o zaakceptowanie niniejszych Warunków prawnych. Uzyskując dostęp do naszej Witryny i korzystając z niej lub w jakikolwiek inny sposób sygnalizując swoją zgodę, potwierdzają Państwo, że akceptują i zgadzają się na przestrzeganie niniejszych Warunków prawnych oraz dokumentów w nich określonych.

W razie braku akceptacji na którykolwiek z niniejszych Warunków prawnych prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszej Witryny lub naszej Aplikacji. Szczegóły niniejszej Umowy nie zostaną przez nas przekazane żadnym organom państwowym.

1. Definicje

Licencjonowana apteka

oznacza aptekę partnerską, z którą możemy współpracować oraz która może sprzedawać, dostarczać i wysyłać produkty medyczne do klienta;

Treść

Oznacza dowolny tekst, obraz, plik wideo, plik audio lub inne treści multimedialne, oprogramowanie, lub inne informacje, lub materiały przesłane, lub udostępniane w naszej Witrynie, lub w naszej Aplikacji;

Polityka Plików Cookie

Oznacza politykę Polityki Plików Cookie, która określa, w jaki sposób korzystamy z plików cookie w naszej Witrynie;

Zamówienie UE

Oznacza zamówienie złożone przez Klienta przebywającego w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), innym niż Wielka Brytania, przygotowane przez nas do odbioru osobistego przez Klienta w naszej siedzibie w Wielkiej Brytanii lub poprzez niezależną firmę kurierską w jego imieniu;

Warunki prawne

Oznacza ogólne warunki określone w niniejszej Umowie;

Polityka prywatności

Oznacza zasady Polityki prywatności , które regulują sposób, w jaki przetwarzamy wszelkie dane osobowe zebrane od Klientów;

Produkty

Oznacza leki wydawane na receptę i inne artykuły medyczne;

Usługi

Oznacza konsultacje online i recepty wydawane przez lekarzy;

My, Nas lub Nasz

Oznacza Hexpress Healthcare Limited; i

Klient

Oznacza osobę uzyskującą dostęp do naszej Witryny lub Aplikacji, lub korzystającą z niej, jej treści lub naszych produktów i usług.

W niniejszej Umowie, sformułowanie:

1.1 Postanowienie ustawowe zawiera odniesienie do przepisu ustawowego w brzmieniu oryginalnym lub znowelizowanym, niezależnie od daty jego wejścia w życie, a także wszelkie przepisy aktów prawnych niższego rzędu ustanowionych na mocy ustawy przed datą lub po dacie niniejszej Umowy;

1.2 Dokument odnosi się do dokumentu z uwzględnieniem jego zmian i nowelizacji;

1.3 Sformułowanie w liczbie pojedynczej obejmuje również jego odpowiednik w liczbie mnogiej i vice versa (chyba że z kontekstu wynika inaczej);

1.4 Klauzula lub załącznik, chyba że z kontekstu wynika inaczej, jest odniesieniem do klauzuli lub załącznika do niniejszej Umowy; i

1.5 Słowa „inne”, „zawiera”, „w tym”, „na przykład” i „w szczególności” nie zawężają ogólnego charakteru znaczeń jakichkolwiek poprzedzających słów, a wszelkie następujące po nich słowa nie powinny być interpretowane jako odnoszące się jedynie do tej samej grupy co słowa poprzedzające, jeżeli możliwa jest ich szersza interpretacja.

2 Korzystanie z naszej strony

2.1 Nasza strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

2.2 Poprzez zakup produktów i usług w naszej Witrynie lub za pośrednictwem naszej Aplikacji, Klient wyraża zgodę na prawnie wiążący charakter:

2.2.1 Niniejszych Warunków prawnych i wszelkich zawartych w nich dokumentów;

2.2.2 Warunków dodatkowych, które mogą uzupełniać lub zastępować część niniejszej Umowy (może się to zdarzyć ze względów prawnych, regulacyjnych lub bezpieczeństwa); i

2.2.3 Szczegółowych Warunków mających zastosowanie do niektórych produktów i usług.

2.3 Klient wyraża zgodę, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

2.3.1 Wszystkie koszty i wydatki poniesione w związku z korzystaniem z naszej Witryny lub Aplikacji; i

2.3.2 Zachowanie poufności hasła i innych danych konta.

2.4 Jeśli Klient uzyskuje dostęp do naszej Witryny lub Aplikacji spoza Wielkiej Brytanii, ponosi on odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa tam, gdzie mają one zastosowanie.

2.5 Staramy się, aby nasza Witryna i Aplikacja były jak najlepiej dostępne. W razie jakichkolwiek trudności z korzystaniem z naszej Witryny lub Aplikacji prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected]

2.6 Możemy uniemożliwić lub zawiesić dostęp do naszej Witryny, lub Aplikacji, w razie nieprzestrzegania jakiejkolwiek klauzul wyszczególnionych w niniejszych Warunkach prawnych, a także jakichkolwiek innych mających zastosowanie warunków lub zasad, lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.

3 Prawa i obowiązki

Niniejsza Umowa określa Twoje prawa i obowiązki, nasze prawa i obowiązki oraz kluczowe informacje, których podanie jest wymagane na mocy odpowiednich przepisów. Obowiązkiem lekarzy jest weryfikowanie twoich danych medycznych oraz przepisywanie leków. Obowiązkiem Licencjonowanej Apteki jest dostarczanie przepisanych produktów.

Należy pamiętać, że Licencjonowana Apteka jest odpowiedzialna za dostawę produktów do osób zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3.1 Dane naszej firmy

 • Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym firmy: 07600912.
 • Adres naszej siedziby to: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, Wielka Brytania. Adres organu nadzorującego to: 106 Lower Addiscombe Road, Londyn, CR0 6AD, Wielka Brytania.
 • Nasz brytyjski numer VAT to: GB 121 3176 59.

3.2 Organizacje nadzorujące

Jesteśmy zarejestrowani i regulowani przez następujące organizacje:

 • Komisję ds. Jakości Opieki (CQC): numer identyfikacyjny usługodawcy 1-4262949666. Więcej informacji: https://www.cqc.org.uk/provider/1-4262949666.
 • Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO): pod numerem powiadomienia Z2900979. Więcej informacji pod linkiem: https://ico.org.uk/for-organisations/health-sector-resources/.
 • Licencjonowana apteka, NDSM Apotheek B.V, jest spółką zarejestrowaną w Holandii pod numerem identyfikacyjnym 75128373, której siedziba znajduje się pod adresem NDSM-straat 7,1033 SB Amsterdam, Netherlands. Prowadzi ona działalność jako apteka wysyłkowa w Holandii i jest zarejestrowana w oraz regulowana przez agencję CIBG podlegającą Ministerstwu Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

3.3 Recepty i dostawa leków

3.3.1 Zapewnimy Ci dostęp do internetowej konsultacji ze współpracującym z nami lekarzem, który posiada kwalifikacje w Unii Europejskiej i zamieszkuje terytorium Unii Europejskiej („Lekarz”). Zdiagnozuje on i wdroży leczenie Twojego schorzenia.

3.3.2 Usługa wystawiania recept przez Lekarzy świadczona jest na ich odpowiedzialność i ryzyko.

3.3.3 Konsultacje, recepty i leczenie podlegają niniejszym Warunkom prawnym.

3.3.4 Uważamy, że w Twoim najlepszym interesie leży poinformowanie Twojego lekarza pierwszego kontaktu o tej konsultacji. Dzięki temu będzie on mógł w sposób nieprzerwany monitorować Twój stan zdrowia.

3.3.5 Wszystkie produkty będą wysyłane z Licencjonowanej Apteki lub innej wybranej przez Ciebie apteki oraz wydawane przez upoważnionych farmaceutów, zgodnie z receptami wystawionymi przez Lekarzy. Zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przesłanie recepty do Licencjonowanej Apteki lub innej wybranej przez Ciebie apteki oraz o zaakceptowanie ich regulaminu. Pełne dane lekarzy, Licencjonowanej Apteki i farmaceutów są dostępne na naszej Stroniehttps://www.euroclinix.net/pl.

3.3.6 Produkty będą sprzedawane, wydawane i wysyłane do Ciebie przez Licencjonowaną Aptekę lub inną wybraną przez Ciebie aptekę.

3.4 Gwarancje

3.4.1 Gwarancje ze strony Klienta

 1. Klient gwarantuje i zobowiązuje się do wypełnienia naszego internetowego kwestionariusza konsultacji zgodnie ze stanem faktycznym i najwyższymi zasadami rzetelności i uczciwości, ujawniając wszystkie istotne informacje zgodnie z jego najlepszą wiedzą.

 2. Niniejsza Umowa traci ważność ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe informacje.

3.4.2 Nasze gwarancje

 1. Gwarantujemy i zobowiązujemy się, że kwestionariusz konsultacyjny będzie przeglądany wyłącznie przez lekarza i jego personel medyczny w celu leczenia Klienta.

 2. Gwarantujemy i zobowiązujemy się, że każda recepta wystawiona przez lekarza lub każdy przepisany przez niego produkt będzie realizowany i wydawany wyłącznie przez wykwalifikowanych i zarejestrowanych farmaceutów.

3.5 Opis leczenia

Opis leczenia zależy od recepty.

3.6 Cena

Cena produktu i cena usługi zależą od recepty i rodzaju jednostki chorobowej.

3.7 Zamawianie produktów i usług

3.7.1 Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą kupować żadnych produktów z naszej Witryny. W przypadku otrzymania przez nas zawiadomienia, że osoba, która nie ukończyła 18 lat ("osoba niepełnoletnia"), zawarła, podjęła próbę zawarcia lub próbuje zawrzeć jakąkolwiek transakcję w naszej Witrynie, lub poprzez naszą Aplikację, podejmiemy działania w celu natychmiastowego uniemożliwienia takiej osobie zawarcia jakiejkolwiek transakcji, korzystania ze swojego konta lub uzyskania jakichkolwiek produktów i usług z naszej Witryny, lub Aplikacji. Podejmiemy dochodzenie w celu ustalenia, czy osoba ta jest lub była niepełnoletnia w chwili zawarcia, lub podjęcia próby zawarcia transakcji oraz, czy osoba ta korzysta lub skorzystała z naszych usług na żądanie, lub w imieniu innej osoby, a także powiadomimy odpowiednie osoby lub instytucje takie jak rodziców, opiekunów czy organy regulacyjne, o tym, że osoba ta chciała skorzystać lub skorzystała z naszej Witryny, lub Aplikacji, podczas gdy była lub jest niepełnoletnia.

3.7.1 Klient składa zamówienie w naszej Witrynie lub w Aplikacji, wypełniając i przesyłając internetowy kwestionariusz medyczny, który jest sprawdzany i oceniany przez lekarza. Lekarz może następnie wystawić receptę, którą realizuje farmaceuta w Wielkiej Brytanii. Prosimy o uważne przeczytanie i sprawdzenie swojego zamówienia przed jego wysłaniem.

3.7.3 Zamówienie zostaje złożone drogą elektroniczną po dokonaniu procesu płatności i zostanie ono potwierdzone przez wiadomość e-mail. Jednakże, potwierdzenie to nie jest jednoznaczne z akceptacją zamówienia.

3.7.4 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia poszczególnych zamówień. W takim wypadku skontaktujemy się z Klientem i poinformujemy go o zaistniałej sytuacji. Odrzucenie zamówienia może wynikać między innymi z następujących powodów:

 1. Nie możemy autoryzować płatności;

 2. Klient nie ma prawa kupować od nas produktów lub usług;

 3. Lekarz skierował Klienta do lekarza rodzinnego lub lekarza internisty;

 4. Klient zamówił zbyt wiele produktów lub usług w określonym czasie; lub

 5. Wystąpił błąd w cenie lub w opisie produktów, lub usług.

3.7.5 Twoje zamówienie zostanie zaakceptowane wtedy, gdy otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem. W tym momencie między Tobą a nami, między Tobą a Lekarzem oraz między Tobą a Licencjonowaną Apteką zacznie obowiązywać prawnie wiążąca umowa.

Należy pamiętać, że nie sprzedajemy i nie dostarczamy Ci produktów i nie ponosimy odpowiedzialności za wysyłkę lub zorganizowanie dostawy produktów do Ciebie, a jeśli zdecydujesz się kupić produkty w Licencjonowanej Aptece lub innej wybranej przez Ciebie aptece, akceptujesz ich regulamin oraz to, że zakup produktów i ich dostawa na wybrany przez Ciebie adres będą podlegać regulaminowi Licencjonowanej Apteki lub innej wybranej przez Ciebie apteki.

3.7.6 Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć niektórych produktów, może zaistnieć konieczność zastąpienia ich podobnymi produktami o równym lub lepszym standardzie i wartości. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, dołożymy wszelkich starań, aby Klient został powiadomiony z wyprzedzeniem o zaistniałym stanie rzeczy, jednakże nie zawsze będzie to możliwe. Klient może odmówić przyjęcia produktów zamiennych. W tym przypadku zaoferujemy Klientowi zwrot pieniędzy lub wymianę i poinformujemy, jak długo taka oferta będzie pozostawać dla niego otwarta.

3.7.7 Opakowanie produktów może różnić się od opakowania pokazanego w Witrynie.

3.7.8 Koszt lekarstw będzie ustalany na podstawie ceny każdego przepisanego produktu wskazaną w naszej Witrynie lub w naszej Aplikacji w momencie realizacji zamówienia.

3.7.9 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na prawa Klienta wynikające z obowiązujących Ustaw.

3.8 Płatność

3.8.1 Akceptujemy następujące karty debetowe i kredytowe: Visa, Visa Electron, MasterCard i American Express. Akceptujemy również czeki wystawione na rzecz Hexpress Healthcare Limited.

3.8.2 Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie informacje przekazywane nam podczas dokonywania płatności za nasze produkty były bezpieczne, używając szyfrowanego bezpiecznego mechanizmu płatności. Jednakże w razie braku zaniedbań z naszej strony, nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta, jeśli osoba trzecia uzyska nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek przekazanych nam informacji.

3.8.3 Twoja karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona tylko wtedy, gdy Twoja recepta zostanie przesłana do wybranej apteki lub gdy produkty zostaną wydane i wysłane do Ciebie przez Licencjonowaną Aptekę.

3.8.4 Wszystkie płatności kartą kredytową lub debetową muszą uzyskać autoryzację wydawcy karty.

3.8.5 Cena produktów jest podawana:

 1. W funtach szterlingach (£) (GBP); lub
 2. w innej walucie europejskiej lub walucie pozaeuropejskiej; i
 3. Bez VAT (w przypadku zamówień do UE, jeśli dotyczy). W tym przypadku Klient jest odpowiedzialny za odprowadzenie podatku VAT.

3.8.6 Będziesz odpowiedzialny za opłacenie podatku VAT, jeśli ma to zastosowanie.

3.8.7 Podczas składania zamówienia pobieramy opłatę za dostawę w imieniu Licencjonowanej Apteki, a następnie przesyłamy do niej należną kwotę. Podczas składania zamówienia pobieramy również opłatę za dostawę w imieniu jakiejkolwiek innej wybranej przez Ciebie apteki, pod warunkiem, że ta apteka udzieli nam uprzedniej zgody na pobranie takiej opłaty. Licencjonowana Apteka lub jakakolwiek inna wybrana przez Ciebie apteka zrealizuje dostawę Twoich produktów na podstawie odrębnej umowy między Tobą a nimi. Umowa między Tobą a nami nie obejmuje sprzedaży produktów ani usługi dostawy.

3.8.8 Pamiętaj, że będziesz odpowiedzialny za opłacenie podatku VAT lub innych podatków (gdy są wymagane). Jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym i kupujesz produkty w Licencjonowanej Aptece lub innej wybranej aptece, musisz upewnić się, że zamawiane przez Ciebie produkty są zgodne z prawem obowiązującym w Twoim kraju.

3.9 Dostawa i zwrot pieniędzy

Dostawa

3.9.1 Produkty zostaną do Ciebie dostarczone przez Licencjonowaną Aptekę lub inną wybraną przez Ciebie aptekę, a Ty będziesz związany regulaminem ich dostawy.

Prawo do anulowania i zwrotu pieniędzy

3.9.2 Ze względu na rodzaj produktów i usług oferowanych na naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem, nie masz automatycznego prawa do anulowania. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Licencjonowanej Apteki lub innej wybranej przez Ciebie apteki.

3.9.3 Po powiadomieniu Cię, możemy w dowolnym momencie anulować Twoje zamówienie ze skutkiem natychmiastowym. Możemy także anulować zamówienie przed wydaniem produktów lub świadczeniem usługi. Jeśli anulujemy zamówienie za które już zapłaciłeś, jednak produkt lub usługa nie zostały ci jeszcze wydane/świadczone, zwrot pieniędzy będzie podlegał niniejszym Warunkom prawnym oraz regulaminowi Licencjonowanej Apteki lub jakiejkolwiek innej wybranej przez ciebie apteki. Zwrot pieniędzy nie będzie Ci przysługiwał, jeśli dostawa produktów lub świadczenie usług zostanie uniemożliwione, opóźnione lub utrudnione z przyczyn niezależnych od nas lub niezwiązanych z nami i/lub Licencjonowaną Apteką.

3.9.4 Pamiętaj, że nie możemy zagwarantować, że nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy.

3.9.5 Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana, nie wpłynie to na nasze prawo do otrzymania jakichkolwiek pieniędzy, które jesteś nam winien na mocy niniejszej Umowy.

4 Własność i prawa własności intelektualnej

4.1 Jesteśmy właścicielem Witryny i Aplikacji oraz wszystkich praw własności intelektualnej z nimi związanymi, włączając w to między innymi ich zawartość. Prawa własności intelektualnej oznaczają takie prawa jak: prawa autorskie, znaki handlowe, nazwy domen, prawa do wzorów przemysłowych, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy niezarejestrowane (w dowolnym miejscu na świecie). Zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności intelektualnej w związku z niniejszymi Warunkami prawnymi. Oznacza to na przykład, że pozostajemy ich właścicielami i możemy z nich korzystać zgodnie z naszym uznaniem.

4.2 Wszelkie materiały zawarte i prezentowane w naszej Witrynie lub Aplikacji, w tym między innymi tekst i grafika, stanowią nasze prawa autorskie lub podobne prawa, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do tych materiałów i surowo zabraniamy jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z nich lub ich powielania. Wszelkie ustawowo zagwarantowane prawa do drukowania lub pobierania materiałów są ściśle ograniczone do wyłącznego użytku osobistego. Żaden z naszych materiałów nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek celów komercyjnych.

4.3 Używanie jakichkolwiek znaków towarowych w naszej Witrynie lub Aplikacji jest surowo zabronione, chyba że odbywa się to za naszą uprzednią, pisemną zgodą. Wszelkie kopie stron naszej Witryny lub Aplikacji, niezależnie od sposobu, w jaki zostały zapisane, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu ich późniejszego przeglądania lub do drukowania fragmentów do użytku osobistego. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone na piśmie, zabrania się tworzenia baz danych w jakiejkolwiek formie z tych stron internetowych.

4.4 Użytkownik zgadza się nie zmieniać, próbować obejść lub usuwać jakichkolwiek powiadomień zawartych w naszej Witrynie, lub Aplikacji (w tym wszelkich zawiadomień o własności intelektualnej), w szczególności w zakresie wszelkich praw cyfrowych lub innych technologii bezpieczeństwa wbudowanych, lub zawartych w naszej Witrynie, lub Aplikacji.

4.5 Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie przyznaje żadnych praw do naszej Witryny lub Aplikacji innych niż te, które są niezbędne do uzyskania dostępu do naszej Witryny lub Aplikacji.

5 Oprogramowanie

5.1 Oprogramowanie może zostać udostępnione do pobrania w celu usprawnienia działania naszej Witryny lub Aplikacji. Z takiego oprogramowania można korzystać tylko po wyrażeniu zgody na warunki dotyczące takiego oprogramowania (jest to czasami określane jako „umowa licencyjna użytkownika końcowego” lub „EULA”). Podczas próby pobrania Klient zostanie poinformowany o wszelkich warunkach i zasadach dotyczących oprogramowania. Klient, który nie zaakceptuje tych Warunków, nie będzie mógł pobrać oprogramowania. Klient powinien uważnie przeczytać wszelkie warunki umowy w celu ochrony własnych interesów (mogą one zawierać postanowienia określające obowiązki prawne użytkownika związane z korzystaniem z oprogramowania, obowiązki prawne dostawcy oprogramowania oraz postanowienia ograniczające odpowiedzialność prawną dostawcy oprogramowania).

5.2 Całe oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego w sposób niekomercyjny.

5.3 Korzystanie z oprogramowania w sposób niezgodny z prawem (np. powielanie lub redystrybucja go w sposób naruszający niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie inne warunki, które znajdują zastosowanie) jest wyraźnie zabronione i może skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi.

6 Przesyłanie informacji do naszej Witryny

6.1 Dokładamy najlepszych starań, aby nasza Witryna i Aplikacja były bezpieczne, jednakże nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych przekazanych nam informacji, a co za tym idzie, nie możemy zagwarantować, że będą one poufne. Dlatego też nie należy nam udostępniać żadnych pomysłów, które mają tzw. zdolność patentową lub wniosków patentowych, propozycji reklamowych lub marketingowych, prototypów ani żadnych innych informacji, które Klient uważa za poufne, mające wartość komercyjną lub cenne ("Niepożądane zgłoszenia"). Podczas gdy doceniamy wszelkie komentarze, prosimy nie przesyłać Niepożądanych zgłoszeń.

6.2 Zastrzegamy sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania jakichkolwiek Niepożądanych zgłoszeń, w sposób, w jaki uznamy to za stosowne (należy pamiętać, że nie możemy wiedzieć, czy takie informacje są poufne, mają wartość komercyjną lub są cenne, ponieważ nie monitorujemy naszych witryn w celu weryfikacji tego). Dlatego też nie będziemy prawnie odpowiedzialni za zachowanie poufności w stosunku do jakichkolwiek Niepożądanych zgłoszeń ani też nie będziemy prawnie odpowiedzialni wobec Klienta, ani nikogo innego za jakiekolwiek wykorzystanie Niepożądanych zgłoszeń.

6.3 Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych Klienta stronom trzecim w ramach sprzedaży lub pierwszej oferty publicznej naszych aktywów, lub dowolnej spółki zależnej, oddziału lub podmiotu stowarzyszonego z nami, lub w wyniku zmiany kontroli nad nami, lub jednym z naszych podmiotów stowarzyszonych, filą lub oddziałem, lub w ramach przygotowań do któregokolwiek z tych zdarzeń. Każda strona trzecia, na którą przekazujemy lub której sprzedajemy aktywa, będzie miała prawo do dalszego wykorzystywania danych osobowych i innych informacji przekazanych nam przez Klienta w sposób określony w niniejszej Umowie.

6.4 Korzystając z naszej Witryny lub Aplikacji i przekazując nam swoje dane, Klient wyraża zgodę na to, abyśmy, nasza grupa i osoby trzecie, gromadziły i wykorzystywały jego dane osobowe zgodnie z niniejszymi Warunkami prawnymi.

6.5 Informacje gromadzone na temat Klienta będą wykorzystywane tylko w sposób zgodny z prawem i zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi.

7 Trafność informacji i dostępność strony

7.1 Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do trafności, niezawodności lub ciągłości dostarczania jakichkolwiek informacji w naszej Witrynie lub Aplikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje umieszczone w naszej Witrynie i Aplikacji były trafne, aktualne i wolne od błędów, jednakże nie możemy tego obiecać. Ponadto nie możemy obiecać, że nasza Witryna i Aplikacja będą odpowiednie do wykorzystania w dowolnym celu. Opieranie się na informacjach umieszczonych w naszej Witrynie lub Aplikacji odbywa się na własne ryzyko.

7.2 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia naszych Witryn w dowolnym momencie, zgodnie z naszym uznaniem.

7.3 Wszelkie Treści są udostępniane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych oraz w celu dostarczenia informacji o nas, naszych produktach i nowościach, funkcjach, usługach i innych witrynach, które mogą być przedmiotem zainteresowania. Treści nie stanowią porad technicznych, finansowych ani prawnych, ani żadnego innego rodzaju porad i nie można się na nich opierać w żadnym innym celu.

7.4 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że nasza Witryna jest dostępna do użytku, jednakże nie obiecujemy, że będzie ona dostępna przez cały czas, ani nie obiecujemy też możliwości nieprzerwanego korzystania z naszej strony.

8 Hiperłącza i Witryny stron trzecich

8.1 Nasza Witryna i Aplikacja mogą zawierać hiperłącza lub odniesienia do stron internetowych osób trzecich innych niż nasza Witryna i Aplikacja. Wszelkie hiperłącza lub odniesienia są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie mamy kontroli nad witrynami stron trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za treści, materiały lub informacje w nich zawarte. Wyświetlenie jakiegokolwiek hiperłącza i wzmianka o dowolnej witrynie internetowej strony trzeciej nie oznacza, że popieramy tę stronę internetową albo produkty lub usługi strony trzeciej. Korzystanie z Witryny strony trzeciej może podlegać odrębnym warunkom i zasadom ustalonym przez stronę trzecią.

9 Ograniczenie odpowiedzialności

9.1 Z wyjątkiem odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć z mocy prawa (takiej jak w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała), nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek:

9.1.1 Straty, które:

 1. nie były możliwe do przewidzenia zarówno przez Klienta, jak i przez nas, gdy niniejsza Umowa została zawarta, oraz

 2. nie zostały spowodowane przez jakiekolwiek naruszenia z naszej strony;

9.1.2 Straty biznesowe; i

9.1.3 Straty dla odbiorców niebędących konsumentami.

9.2 Wszelkie opieranie się na jakimkolwiek materiale umieszczonym w naszej Witrynie lub Aplikacji odbywa się na własne ryzyko. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do wprowadzania, według naszego uznania, zmian lub ulepszeń, wycofania lub korekty błędów, lub pominięć w dowolnej części Treści bez uprzedniego powiadomienia.

9.3 Nasze usługi i informacje nie stanowią żadnej formy porady lub rekomendacji i nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu jakiejkolwiek konkretnej decyzji w kwestiach medycznych, lub jakichkolwiek innych. Przed podjęciem takiej decyzji należy uzyskać odpowiednią niezależną poradę medyczną.

9.4 Nasze usługi i materiały w naszej Witrynie są dostarczane przez nas zgodnie z klauzulą „na obecny stan”, a my wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje (z zastrzeżeniem klauzuli 3.5.2 powyżej), czy to wyraźne, czy dorozumiane, w takim zakresie, jaki jest dozwolony przez obowiązujące prawo.

9.5 W najszerszym prawie dozwolonym zakresie, niniejszym wykluczamy odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub szkody wszelkiego rodzaju w odniesieniu do naszych usług, produktów, informacji i materiałów przez nas dostarczanych, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe straty, lub szkody. Klauzula ta będzie miała zastosowanie niezależnie od tego, czy takie roszczenia, straty lub szkody wynikną z czynu niedozwolonego, umowy, zaniedbania, na podstawie ustawy lub w jakichkolwiek inny sposób.

9.6 Nasza Witryna i Aplikacja mogą być udostępniane lub przeglądane poza Wielką Brytanią. Nie wolno jednak ich używać w miejscach, w których korzystanie z naszej Witryny lub Aplikacji jest regulowane prawem innego porządku prawnego. Nie możemy zagwarantować, że dowolna dokumentacja dostępna w naszej Witrynie lub Aplikacji może być używana w dowolnym miejscu poza Wielką Brytanią lub że korzystanie z tych zasobów będzie zgodne z przepisami obowiązującymi w lokalizacjach poza jurysdykcją Anglii i Walii. Dostęp do naszej Witryny lub Aplikacji z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony na mocy niniejszych Warunków prawnych. Wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność prawną za jakiekolwiek zdarzenie wynikające z nielegalnego korzystania z naszej Witryny lub Aplikacji w miejscu poza Wielką Brytanią.

9.7 Przeglądanie naszej Witryny lub Aplikacji i korzystanie z nich, a także wszelkie spory dotyczące odpowiedzialności podlegają zastrzeżeniom zawartym w punkcie 9 oraz prawu Anglii i Walii.

10 Oświadczenie o ochronie prywatności

10.1 Prywatność i dane osobowe Klienta są dla nas ważne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności [Wstaw link do Polityki prywatności], która wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy takie informacje, prawa Klienta w odniesieniu do danych osobowych oraz jak skontaktować się z nami lub organami nadzorczymi w razie pytań, lub skarg dotyczących wykorzystywania danych osobowych.

10.2 Jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania prywatności naszych Klientów oraz do korzystania z technologii mającej celu zwiększenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Do skorzystania z niektórych zasobów naszej Witryny lub Aplikacji, wymagana jest rejestracja, która wiąże się z wymogiem podania danych osobowych, w tym również poufnych danych osobowych. Bez uprzedniej zgody Klienta, nie ujawnimy jakiejkolwiek stronie trzeciej jakichkolwiek danych osobowych uzyskanych w ten sposób. Będziemy wykorzystywać wyłącznie informacje, które gromadzimy na temat Klienta, w sposób legalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.3 W odniesieniu do wyżej wymienionych, poufnych danych osobowych, Klient, akceptując niniejszą Umowę, udziela nam wyraźnej zgody na gromadzenie i udostępnianie takich danych wybranym stronom, w tym stronom trzecim. Ograniczymy gromadzenie i wykorzystywanie takich informacji do minimum, jakie jest wymagane do dostarczania, rozwoju i ulepszenia naszych usług i innych możliwości oraz lepszego administrowania konsultacjami lekarskimi.

10.4 Dane osobowe, które przechowujemy, będą bezpiecznie przechowywane zgodnie z naszą wewnętrzną polityką bezpieczeństwa i prawem, a aby upewnić się, że dane osobowe Klientów pozostaną poufne, przekazujemy niniejsze wytyczne dotyczące prywatności wszystkim naszym pracownikom.

10.5 Nasza Witryna i Aplikacja mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub Aplikacji. Jednak nie udostępniamy danych osobowych Klientów tym stronom internetowym ani aplikacjom i nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych witryn lub aplikacji. W związku z tym niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności i nasza Polityka Prywatności dotyczą tylko naszej Witryny i Aplikacji, a nie powiązanych stron internetowych lub powiązanych aplikacji.

10.6 W przypadku płatności kartą kredytową używamy bezpiecznego szyfrowania SSL / 256 bitów.

10.7 Pliki cookie są używane w naszej Witrynie w celu poprawy jakości.

10.8 Zgodnie z Ustawą o Ochronie Prywatności i Komunikacji Elektronicznej, która weszła w życie 11 grudnia 2003 r., nie wysyłamy przypadkowych (należących do stron trzecich) wiadomości e-mail w celach marketingowych na osobiste adresy e-mail (spam).

10.9 Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych od Klienta podczas wizyty w naszej Witrynie lub podczas korzystania naszej Aplikacji. Korzystając z naszej Witryny lub Aplikacji, Klient wyraża zgodę na warunki niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności i naszej Polityki Prywatności.

10.10 Klient upoważnia nas do użycia, w dowolnym momencie, wszelkich środków, które uznamy za niezbędne do weryfikacji jego tożsamości i wiarygodności kredytowej u dowolnego zewnętrznego dostawcy informacji, a także wyraża zgodę na weryfikację swojej tożsamości przy użyciu informacji o danych kredytowych pozyskiwanych w naszym imieniu przez strony trzecie, z których możemy korzystać od czasu do czasu.

10.11 Przeglądanie naszej Witryny lub Aplikacji i korzystanie z nich oraz wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszemu Oświadczeniu o Ochronie Prywatności, oraz prawu Anglii i Walii.

11 Wydarzenia poza naszą kontrolą

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków prawnych spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi strajkami, lokautami lub innymi sporami przemysłowymi, awarią systemów lub dostępu do sieci, a także powodzią, pożarem, wybuchem lub wypadkiem.

12 Zmiany

Żadne zmiany niniejszych Warunków prawnych nie są ważne ani nie wywierają żadnego skutku prawnego, chyba że zostanie to przez nas potwierdzone w drodze pisemnej. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków prawnych. Nasze nowe Warunki prawne będą udostępnione w naszej Witrynie i Aplikacji. Klient, mając dostęp i kontynuując korzystanie z naszej Witryny lub Aplikacji po wprowadzeniu takich zmian, wyraża zgodę na bycie związanym wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzanie od czasu do czasu niniejszych Warunków prawnych w celu weryfikacji takich zmian.

13 Spory

13.1 Postaramy się rozwiązać wszelkie spory szybko i skutecznie, korzystając z naszej wewnętrznej procedury rozpatrywania reklamacji.

13.2 Klienci są proszeni o jak najszybszy kontakt, jeśli są niezadowoleni z naszych produktów, usług lub jakichkolwiek innych kwestii.

13.3 Jeśli Klient jest nieusatysfakcjonowany z wyniku reklamacji, może on odwiedzić stronę internetową Citizens Advice www.citizensadvice.uk lub zadzwonić pod numer 03454 04 05 06. Może on także skontaktować się z Agencją ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency).

14 Prawa stron trzecich

Nikt poza stroną niniejszej Umowy nie ma prawa do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy.

15 Usługa automatycznego powtarzania recepty

15.1 Nasza usługa automatycznego powtarzania recepty („UAPR”) umożliwia ciągłość leczenia niezakłóconego żadnymi przerwami (między datami wizyt kontrolnych ustalonymi przez naszych lekarzy) poprzez stały zapas leków otrzymywanych na podstawie powtórzeń recepty otrzymywanych od naszych lekarzy („subskrypcja UAPR”). Recepty są pisemnym upoważnieniem lekarzy dla Klienta na zakup w naszej aptece lekarstw wydawanych wyłącznie na receptę. W ramach subskrypcji UAPR Klient może uzyskać ze zniżką lekarstwa wydawane na podstawie powtórzeń recept od naszych lekarzy. Produkt Automatycznego Powtarzania Recepty („APR”) będzie dostarczany do Klienta cyklicznie, zgodnie z jego preferencjami i zgodnie z zaleceniami lekarzy, a płatność będzie pobierana poprzez obciążenie karty płatniczej Klienta. Kupując od nas APR, Klient upoważnia nas do obciążania jego karty płatniczej na określoną kwotę w ustalonych przez niego, a także zalecanych i uzgodnionych przez lekarzy, odstępach czasu. Należy pamiętać, że niektóre leki są dostępne wyłącznie w ramach UAPR. Należy również pamiętać, że ogół naszych usług obejmuje usługi lekarza i apteki (konsultacje, recepty, leki i ich przygotowywanie), a nasze opłaty wyszczególnione na naszej stronie, pokrywają ogół naszych kosztów.

15.2 Subskrypcja może zostać anulowana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub w sekcji „Zarządzaj moją receptą” po zalogowaniu się do panelu Klienta. Poprzez anulowanie subskrypcji, upoważnienie do pobierania płatności zostaje cofnięte, a my nie będziemy obciążać karty płatniczej Klienta ani też wydawać mu żadnych produktów. W przypadku wygaśnięcia ważności lub odrzucenia płatności kartą płatniczą z jakiegokolwiek innego powodu, w sytuacji, gdy Klient nie poda zaktualizowanych szczegółów płatności, subskrypcja zostanie automatycznie anulowana. Jeśli produkty zostały już dostarczone, a karta Klienta została już obciążona, nie będziemy w stanie zaoferować zwrotu pieniędzy. Należy pamiętać, że postanowienia punktu 3 dotyczą zwrotów związanych z subskrypcją UAPR. Należy również pamiętać, że subskrypcja UAPR zostanie anulowana, jeśli nasi lekarze stwierdzą, że nie jest już ona konieczna ani zalecana w leczeniu stanu zdrowia Klienta, w takim wypadku zastosowanie mają postanowienia o anulowaniu zawarte w niniejszej Umowie.

16 Jurysdykcja

Niniejsza Umowa oraz wszelkie działania, transakcje, spory i wynikające z niej lub odnoszące się do niej kontrowersje, a także wszelkie prawa i obowiązki stron podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem (a nie normami kolizyjnymi) Anglii, i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Zamów leczenie online

Nie marnuj swojego cennego czasu w poczekalni u lekarza. Zamów lek już dziś!

Usługi euroClinix
 • Pełna poufnośćć i dyskrecjaZamówienia wysyłane w standardowych kopertach kurierskich
 • Oryginalne lekiWysyłane z licencjonowanej apteki
 • Nie musisz isc do lekarzaSkonsultuj sie z naszymi lekarzami online
 • Darmowa dostawa Zamów przed 16:30, aby zamówienie zostało wysłane tego samego dnia
Wyszukaj leklub dowiedz sie wiecej na temat naszej kliniki
 • Wybierz lek,
  dawkę i ilość

 • Wypełnij formularz
  medyczny

 • Lekarz wystawi
  receptę

 • Apteka wyśle
  zamówienie